DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De fle­ste fod­bold­fans har prø­vet at sa­et­te et ma­na­ger­hold til EM, Pre­mi­er Le­ague el­ler an­dre sto­re sports­be­gi­ven­he­der.

I for­å­ret blev det så mu­ligt rent fak­tisk at vin­de pen­ge på si­ne ma­na­ge­rev­ner, og si­den da har ’Lyn­hol­det’, som ma­na­ger­spil­let om pen­ge hed­der, ud­be­talt ge­vin­ster for over en mil­li­on kro­ner.

»Vi er gla­de for at så man­ge har ta­get godt imod de dag­li­ge ma­na­ger­spil på Lyn­hol­det.dk og end­nu gla­de­re for at kun­ne ho­no­re­re de dyg­tig­ste med en god po­r­tion pen­ge. Men vi stop­per ik­ke her. Am­bi­tio­nen er, at ud­by­de ma­na­ger­spil­let til uden­land­ske ope­ra­tø­rer for der­med at kun­ne gø­re pul­jer­ne end­nu me­re at­trak­ti­ve,« si­ger pro­duk­t­chef Pe­ter Holst fra sel­ska­bet bag ’Lyn­hol­det’.

I mod­sa­et­ning til ma­na­ger­spil der va­rer en hel sa­e­son, så byg­ger ’Lyn­hol­det’ kun på én run­des kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.