HOROSKOP

BT - - BIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 -19.04 Der lig­ger mas­ser af spa­en­din­ger i luf­ten. Spørgs­må­let er, om det er no­get, du har lyst til at for­hol­de dig til el­ler vil ig­no­re­re. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

TYREN

20.04 -20.05 Jo me­re du er åben over for di­ne om­gi­vel­ser i dag, jo me­re vil du op­le­ve, at de vil ser­vi­ce­re dig ud over al for­vent­ning, så kom i gang! Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi: ***** *

TVILLINGERNE

21.05 -20.06 Du får ik­ke lov til at slip­pe af sted med hvad som helst i dag. Der er no­get, du er util­freds med. Spørgs­må­let er, hvad du vil gø­re ved det? Ka­er­lig­hed: ****** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

KREBSEN

21.06 -21.07 Du fø­ler, at du står lidt som i in­gen­mandsland i dag. Der er no­get, som du bå­de ger­ne vil og ik­ke vil på sam­me tid. Tag det ro­ligt, det går over. Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

LØVEN

22.07 -22.08 Uan­set hvad som sker om­kring dig, så er det vig­tigt, at du ik­ke be­kym­rer dig el­ler ta­ger ting og sa­ger alt for al­vor­ligt. Tag det ro­ligt! Ka­er­lig­hed: ****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi: **** **

JOMFRUEN

23.08 -22.09 Der lig­ger nog­le fø­lel­ses-ma­es­si­ge spa­en­din­ger i luf­ten, og det bør va­e­re no­get, du ta­ger al­vor­ligt og for­hol­der dig til. Det er dit an­svar. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi: **** **

VA­EG­TEN

23.09 -22.10 Der er amor­i­ner i luf­ten. Spørgs­må­let er dog, om du er pa­rat til at ta­ge et stort skridt i dit liv. For så er der jo no­get, som skal slip­pes først. Ka­er­lig­hed: ****** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:******

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Med den hand­le­kraf­ti­ge Mars i dit tegn er det vig­tigt, at du bru­ger di­ne hand­lin­ger kon­kret på det, som er vig­tigt for dig. Ka­er­lig­hed: ****** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

SKYTTEN

22.11 -20.12 Du fø­ler dig brem­set og blo­ke­ret af om­ver­de­nen. Isa­er au­to­ri­te­ter er dem, som du fø­ler spa­er­rer vej­en for dig. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:******

STENBUKKEN

21.12 -19.01 Der er nog­le su­per go­de aspek­ter til dig, som vil hand­le om at ta­ge di­ne nød­ven­di­ge skridt i for­hold til va­ekst og eks­pan­sion. Du fø­ler dig hel­dig. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Der er man­ge go­de grun­de til, at du kan la­de dig vok­se på en­hver ta­en­ke­lig må­de. Uan­set om det er job el­ler pri­vat, så har du hel­det med dig. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi: ***** *

FISKENE

19.02 -19.03 Der er en god kom­bi­na­tion mel­lem Må­nen og Ura­nus, som vil ge­lej­de dig på vej i for­hold til nye tan­ker om­kring pro­jek­ter i dit ar­bejds­liv. Ka­er­lig­hed: ****** Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi: ***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.