KEND­TE LOUISE SIN MOR­DER?

Mo­ti­vet bag mor­det på den 32-åri­ge Louise Borg­lit står sta­dig uklart. Der teg­ner sig et bil­le­de af, at den kom­men­de mor ik­ke kend­te sin ger­nings­mand

BT - - VOORZIJDE PAGINA - San­ne Fa­h­nøe | sa­fa@bt.dk

Po­li­ti­et mang­ler sta­dig et af­gø­ren­de gen­nem­brud i det mysti­ske drab på den gravi­de Louise Borg­lit, der fre­dag af­ten blev stuk­ket ned i El­ver­par­ken i Her­lev. Iføl­ge po­li­tiets op­lys­nin­ger kend­te hun for­ment­lig ik­ke ger­nings­man­den. Po­li­ti­et op­ly­ser, at fa­de­ren til Louise Borg­lits barn og den na­e­re fa­mi­lie og om­gangskreds er ble­vet af­hørt, og at der ik­ke er no­gen mista­enk­te i den umid­del­ba­re per­son­kreds. Derfor er den mest op­lag­te te­o­ri og­så den mindst sand­syn­li­ge. Det forta­el­ler psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poulsen, der blandt an­det har skre­vet bø­ger om psy­kisk sy­ge kri­mi­nel­le.

»Nor­malt ken­der de fle­ste of­re de­res drabs­mand, for det ty­pi­ske mo­tiv til mord er ja­lou­si, men så er der me­get få sa­ger, hvor man ik­ke ken­der ger­nings­man­den og bli­ver dra­ebt på åben ga­de,« si­ger han.

Louise Borg­lit blev fun­det liv­løs i El­ver­par­ken i Her­lev, hvor hun hav­de va­e­ret ude at luf­te sin søsters gol­den re­tri­e­ver. Hun blev stuk­ket ned med kniv – en hand­ling, po­li­ti­et ka­rak­te­ri­se­rer som ’be­sti­alsk drab’.

Psy­kisk syg per­son

Et vid­ne har set en mand lø­be va­ek fra par­ken kort før, Louise Borg­lit blev fun­det dra­ebt. Han var iført mørkt tøj og var bå­de spin­kel af byg­ning og hav­de et spin­kelt og mar­ke­ret an­sigt. Man­den hav­de slå­et op­gi­ven­de ud med ar­me­ne og var lø­bet ind i par­ken igen, og po­li­ti­et har ud­sendt en pres­se­med­del­el­se, hvor de skri­ver, at det kan va­e­re ger­nings­man­den. Og det kan me­get vel va­e­re en per­son, der ik­ke kend­te Louise, vur­de­rer Hen­rik Day Poulsen.

»Mit bed­ste bud er, at det var en psy­kisk syg per­son, hun ik­ke kend­te. Hvis folk er psy­kisk usta­bi­le, kan det i sja­eld­ne til­fa­el­de fø­re til drab, hvis de for ek­sem­pel har pa­ra­noia og hø­rer stem­mer, der si­ger, at de skal slå ihjel el­ler fø­ler sig for­fulgt af per­so­nen, der så en­der med at bli­ve drab­sof­fer,« si­ger han.

Ja­lou­si er et op­lagt mo­tiv

Derfor er den mest op­lag­te te­o­ri li­ge nu, at Louise Borg­lit var et helt til­fa­el­digt of­fer for en per­son, der i øje­blik­ket af en el­ler an­den grund så sig ond på hen­de. Det er sja­el­dent, po­li­ti­et ser den slags sa­ger, men for ny­lig har en lig­nen­de sag ramt en 38-årig kvin­de­lig kon­di­lø­ber, der blev over­fal­det og for­søgt dra­ebt af en hjem­løs per­son, hun ik­ke kend­te, mens hun var ude at lø­be tid­ligt om mor­ge­nen på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Det er selv­føl­ge­lig ik­ke fuld­sta­en­digt ude­luk­ket, at Louise kan ha­ve kendt sin ger­nings­mand, og den te­o­ri ar­bej­der po­li­ti­et og­så sta­dig vi­de­re med. I den slags til­fa­el­de er det helt op­lag­te mo­tiv ja­lou­si, for­kla­rer Hen­rik Day Poulsen:

»Hvis dra­bet ik­ke fo­re­går i det kri­mi­nel­le mil­jø i for­bin­del­se med narkokri­mi­na­li­tet for ek­sem­pel, så er det hyp­pig­ste mo­tiv til drab ja­lou­si, hvor of­fe­ret vil ken­de sin ger­nings­mand, så det er me­get få sa­ger, hvor of­fe­ret ik­ke ken­der drabs­man­den,« si­ger han.

Den mu­li­ge ger­nings­mand el­ler po­ten­ti­elt cen­tra­le vid­ne be­skri­ves som 28-30 år gam­mel. Han er ca 180-190 cm høj, er tynd og spin­kel af byg­ning og har et mar­ke­ret, tyndt an­sigt. Han var iføl­ge vid­net iført sort jak­ke med ha­et­te, sor­te buk­ser og mør­ke sko. Ha­et­ten på jak­ken hav­de man­den slå­et op, og un­der den bar han en sort ka­sket. Har du in­for­ma­tion i sa­gen, sid­der Kø­ben- havns Ves­tegns Po­li­ti klar ved te­le­fo­ner­ne på 43 86 14 48.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.