Dan­ske­re vin­der en for­mue på klas­sisk spil på mo­bi­len

ON­LI­NE. Enar­me­de ty­vek­na­eg­te er ble­vet po­pu­la­e­re på dan­ske mo­bi­ler, da spil­le­ne til­by­der bå­de af­slap­ning og spaending, hvor end man be­fin­der sig.

BT - - ANNONCE -

På fy­si­ske ca­si­no­er og on­li­neca­si­no­er ver­den over til­tra­ek­ker slot­spil, el­ler enar­me­de ty­vek­na­eg­te som de po­pu­la­ert bli­ver kaldt, al­tid en stor an­del af spil­ler­ne. Så­dan er det og­så hos den dan­ske spil­gi­gant Ma­ria Ca­si­no, hvor langt stør­ste­delen af de me­re end 200 for­skel­li­ge spil, si­tet til­by­der, er slot­spil. Og spil­le­si­tet forta­el­ler, at en stor del af de­res spil­le­re over de se­ne­ste år er be­gyndt at spil­le fra de­res mo­bi­ler, så de har mu­lig­hed for at spil­le, uan­set hvor de be­fin­der sig.

Men hvor­for er net­op slot­spil­le­ne ble­vet så po­pu­la­e­re på al­ver­dens ca­si­no­er? En af de frem­her­sken­de for­kla­rin­ger er, at de er af­slap­pen­de. Til for­skel fra an­dre ty­per spil er der ik­ke et pres på spil­le­ren for at tra­ef­fe af­gø­ren­de valg, der kan be­ty­de for­skel­len mel­lem at vin­de el­ler ej. Derfor er det og­så et op­lagt spil at ta­ge med sig på far­ten.

Si­den slot­spil blot kra­e­ver et tryk på en knap, me­ner fle­re, at spørgs­må­let om held og­så er med til at gø­re spil­let til­lok­ken­de. På den må­de bli­ver vo­res fø­lel­ser nem­lig ak­ti­ve­ret, sam­ti­dig med at man ik­ke be­hø­ver ta­en­ke for me­get over spil­let.

No­get an­det, der sti­mu­le­rer spil­ler­nes san­ser, er op­byg­nin­gen af on­li­ne-slot­spil­le­ne. På de fle­ste af dem er der nem­lig skru­et op for bå­de den visu­el­le og lyd­ma­es­si­ge si­de, da det isa­er er her, ud­vik­ler­ne kan ar­bej­de for at ad­skil­le de for­skel­li­ge spil. Det be­ty­der, at der er al­ver­dens for­skel­li­ge te­ma­er at va­el­ge imel­lem, når man som spil­ler log­ger ind for at spil­le slots på Ma­ria Ca­si­no. Hvis man er ro­ck­fan, kan man for ek­sem­pel spil­le ’Guns n’ Ro­ses’, der er in­spi­re­ret af det le­gen­da­ri­ske band. Er man me­re til even­tyr­li­ge uni­ver­ser, er spil som ’Trol­le Hun­ters’ og ’Ja­ck and the Be­an­stalk’ op­lag­te valg. Men der er og­så me­re ude­fi­ner­ba­re og sam­ti­dig til­lok­ken­de uni­ver­ser som for ek­sem­pel ’St­ar­burst’. Med an­dre ord er der et spil til en­hver smag.

Sidst, men ik­ke mindst, er der en til­tra­ek­nings­kraft ved slot­spil, der for­ment­lig over­skyg­ger al­le an­dre fak­to­rer: Mu­lig­he­den for at vin­de sto­re pen­ge. For det kan va­e­re ind­brin­gen­de at spil­le – og­så på mo­bi­len. For ek­sem­pel vandt en 38-årig mand fra Ran­ders 107.850 kro­ner fra sin mo­bil på spil­let ’Ja­ck­pot Je­ster Wild Nud­ge’ for ny­lig. Og i det he­le ta­get kom­mer en stor del af de pra­e­mi­er, der bli­ver vun­det på slot­spil på Ma­ria Ca­si­no for ti­den, på mo­bi­len.

Det kan alt­så va­e­re bå­de af­slap­pen­de og spa­en­den­de at ta­ge den enar­me­de ty­vek­na­egt med på mo­bi­len.

Med Ma­ri­aCa­si­no.dk er du ik­ke bun­det til hjem­met, når du skal spil­le med om de sto­re pen­ge­pra­e­mi­er på de­res over 200 slot­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.