Vel­komst­til­bud ta­ler (og­så) til slot­spil­ler­ne

BT - - ANNONCE -

Nye gra­tis spins til slo­t­ma­ski­nen ’Danish Flip’ hver må­ned. Det er blot en lil­le del af det nye vel­komst­til­bud, dan­ske Ma­ria Ca­si­no har lan­ce­ret på de­res si­te. For at gø­re de­res til­bud så gen­nem­sku­e­ligt som mu­ligt for spil­ler­ne, har de nem­lig ind­delt til­bud­det i tre for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er, hvor man får en­ten 20, 50 el­ler 100 gra­tis spins til ’Danish Flip’ hver må­ned, af­ha­en­gig af før­ste ind­be­ta­ling.

Det er dog ik­ke det ene­ste, spil­ler­ne får. Her­u­d­over gi­ver Ma­ria Ca­si­no nem­lig og­så en bonus på en­ten 200, 500 el­ler 1.000 kro­ner. Og den bonus kan bru­ges til et hvil­ket som helst af de me­re end 200 spil, der er at va­el­ge imel­lem på spil­si­tet – stør­ste­delen af spil­le­ne er for­skel­li­ge ty­per slot­spil, men der er og­så mu­lig­hed for at gi­ve sig i kast med for ek­sem­pel Li­ve Ca­si­no, hvor man kan spil­le blandt an­det rou­let­te og bla­ck­ja­ck.

Spil­le­re, der dra­ger nyt­te af vel­komst­til­bud­det, kan alt­så se frem til mas­ser af ek­stra spil, og det kan en­de med at bli­ve ind­brin­gen­de: For ek­sem­pel vandt en 49-årig mand fra Aar­hus for ny­lig 185.170 kro­ner på spil­let ’Ja­ck and the Be­an­stalk’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.