Fa­mi­li­en tak­ker for støt­te

BT - - NYHEDER - Hei­di Pedersen | hped@bt.dk

Si­den dra­bet på den 32-åri­ge høj­gravi­de Louise Borg­lit fre­dag af­ten er min­de­ord og blom­ster lagt på ste­det i El­ver­par­ken i Her­lev i Stor­kø­ben­havn, hvor kvin­den blev fun­det af en for­bi­pas­se­ren­de. Fa­mi­li­en tak­ke­de i går på Fa­ce­book for de var­me tan­ker og ord. »Ka­e­re al­le – bå­de dem, vi ken­der, og til al­le jer, der har vil­let ud­tryk­ke je­res med­fø­lel­se. Tu­sind tak for je­res

med­fø­lel­se og om­sorg i den­ne helt ufat­te­li­ge, sva­e­re, sur­re­a­li­sti­ske og tragi­ske stund. Vi får al den hja­elp, støt­te og op­bak­ning, vi har brug for. Er dog me­get tak­nem­me­li­ge for al­le je­res hils­ner og tan­ker i den­ne stund. Ka­er­lig hil­sen Lou­i­ses fa­mi­lie,« skrev Louise Borg­lits sø­ster og mor ens­ly­den­de på Fa­ce­book.

Kri­sep­sy­ko­log til kol­le­ger­ne

Og­så me­d­ar­bej­de­re fra Ma­ga­sins par­fu­me- og kos­me­ti­kaf­de­ling, hvor Louise ar­bej­de­de til dag­lig, er cho­ke­re­de over mor­det på de­res kol­le­ga. De mød­te lør­dag mor­gen ind til kri­sep­sy­ko­lo­ger, der stod klar til at ta­le med dem. For­in­den hav­de storma­ga­si­nets le­de­re ori­en­te­ret de­res me­d­ar­bej­der­ne om det be­sti­al­ske drab kol­le­ga­en Louise Borg­lit, forta­el­ler mar­ke­ting­di­rek­tør i Ma­ga­sin Li­se Thom­sen til Ek­stra Bla­det.

»De fik til­bud­det om, at de kun­ne ta­ge hjem og hol­de fri. Det valg­te nog­le, mens an­dre valg­te at bli­ve på ar­bej­de. Det kan jo og­så va­e­re sva­ert at sid­de der­hjem­me ale­ne med tan­ker­ne i ste­det for at va­e­re sam­men med kol­le­ger­ne,« si­ger han

Den 32-åri­ge gravi­de kvin­de var vel­lidt blandt bå­de ven­ner og kol­le­ga­er, og i ja­nu­ar blev hun ud­råbt til ’Årets bed­ste kol­le­ga’ i Ma­ga­sin ved en ce­re­mo­ni med kram, klapsal­ver og po­ka­lover­ra­ek­kel­se.

Tu­sind tak for je­res med­fø­lel­se og om­sorg i den­ne helt ufat­te­li­ge, sva­e­re, sur­re­a­li­sti­ske og tragi­ske stund Lou­i­ses sø­ster på Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.