Sei­ers an­greb på DIF

BT - - DEBAT -

D ET ER ET uhørt groft an­greb, rig­man­den Lars Sei­er ret­ter mod Dan­marks Idra­ets­for­bund (DIF). ’Hvis I ik­ke stop­per med at si­ge je­res me­ning, sen­der jeg mi­ne ad­vo­ka­ter ef­ter jer. Det har jeg nem­lig råd til’, er det kla­re bud­skab fra den Schweiz-ba­se­re­de dan­ske mil­li­ar­da­er. Tors­dag pra­e­sen­te­re­de Lars Sei­er og Bjar­ne Ri­is købet af et nyt dansk cy­kel­hold Team Vir­tupro-Vélo­con­cept, og i den for­bin­del­se ud­tal­te DIFs di­rek­tør Mor­ten Møl­holm, at man her ik­ke var glad for at se Bjar­ne Ri­is’ in­vol­ve­ring i det nye cy­kel­pro­jekt – og i ta­len­t­ud­vik­lin­gen i dansk cy­kel­sport i det he­le ta­get. DIF ME­NER IK­KE,

at Bjar­ne Ri­is er den rig­ti­ge rol­lemo­del på grund af hans om­fat­ten­de do­ping­for­tid. Og for­di han ik­ke – iføl­ge DIF – lag­de al­le kor­te­ne på bor­det i den dan­ske do­pin­grap­port, der kom for halvan­det år si­den. Det fik Lars Sei­er op i det rø­de felt. På Fa­ce­book tru­e­de han med at pud­se ad­vo­ka­ter på det of­fi­ci­el­le idra­ets­dan­mark. ’Så snart mi­ne ad­vo­ka­ter har vur­de­ret den an­svar­spå­dra­gel­se, det­te med­fø­rer for de re­le­van­te per­so­ner, vil jeg ta­ge kon­takt til DIF og for­kla­re dem, hvor ska­de­lig de­res op­før­sel er. (...) Hvis det ik­ke er nok, så må jeg jo for­kla­re dem, hvil­ke le­ga­le og kom­merci­el­le kon­se­kven­ser det kom­mer til at få, hvis det­te ik­ke op­hø­rer fremad­ret­tet.’

DET ER KLAR

og ty­de­lig ta­le. Lars Sei­er vil bru­ge en del af sin enor­me for­mue på ad­vo­ka­ter, hvis Mor­ten Møl­holm el­ler an­dre i DIF ik­ke stop­per med at si­ge de­res ae­r­li­ge me­ning el­ler kri­ti­se­re, at Ri­is igen får en cen­tral rol­le i dansk cy­kel­sport. Man kan ar­gu­men­te­re for, at man skal se fremad, og at Ri­is al­le­re­de har be­talt en høj pris for sin do­ping­brø­de. Man kan og­så, som DIF, va­e­re skep­tisk over for Ri­is’ en­ga­ge­ment i dansk cy­kel­sport. Hvis DIF ik­ke me­ner, Ri­is har sva­ret fyl­dest­gø­ren­de på de spørgs­mål, er det de­res pligt at re­a­ge­re, når Ri­is igen skal ha­ve med dan­ske ta­len­ter at gø­re. Til gen­ga­eld er det ud­tryk for mag­tog mil­li­ar­da­e­rar­ro­gan­ce, at Lars Sei­er i ste­det for ar­gu­men­ter vil for­sø­ge at true DIF til tavs­hed med blanks­leb­ne ad­vo­kat­k­ni­ve. Det er uhørt. Og det er fat­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.