DF tviv­ler på fi­nans­lov til ti­den

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TISK PRES svar. Og så er vi ved at va­e­re klar til at tra­ef­fe be­slut­nin­ger. Jeg sy­nes, det går rig­tig fint«.

I sam­me tråd lå De Kon­ser­va­ti­ves for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen. Han er ’helt sik­ker på’, at de blå par­ti­er kan nå en af­ta­le, så Fol­ke­tin­get kan nå at ved­ta­ge fi­nans­lo­ven in­den jul. Pa­pe har i hvert fald ryd­det we­e­ken­den til fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger:

»Jeg tror, det er en god idé at hol­de sig klar og se, hvor langt vi kan kom­me i we­e­ken­den. Vi skal jo snart til at va­e­re fa­er­di­ge, og det har jeg og­så håb om, at vi kan bli­ve«.

Deri­mod fø­ler Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, sig langt­fra sik­ker på, at fi­nans­lo­ven kan lan­des som plan­lagt. Han hen­vi­ser til, at for­hand­lin­ger­ne i år er kom­met langt se­ne­re i gang end van­ligt, for­di re­ge­rin­gen la­en­ge in­si­ste­re­de på at slå fi­nans­lo­ven sam­men med de nu ud­skud­te 2025-for­hand­lin­ger.

»Hvad vi nor­malt bru­ger et par må­ne­der på, skal vi gø­re på et par uger – og stadig or­dent­ligt. Kan vi se i slut­fa­sen, at vi får brug for me­re tid, så må vi jo ta­ge os me­re tid,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Det ta­ger tid at la­eg­ge arm Ads­purgt om, hvor­for DF-for­man­den er me­re skep­tisk end de øv­ri­ge blå par­ti­le­de­re, sva­rer han:

»Det er ba­re en re­flek­sion af, hvad vi har in­de over bor­det. Ind­til nu er vi ale­ne gå­et te­ma­er­ne igen­nem, stil­let spørgs­mål og få­et no­ta­ter. De egent­li­ge for­hand­lin­ger, hvor vi for al­vor la­eg­ger arm, er vi ik­ke kom­met til end­nu.

Er­fa­rin­gen til­si­ger, at når vi kom­mer til den del, så ta­ger det gan­ske lang tid. Og det skal og­så ta­ge tid for at gø­re det or­dent­ligt«.

Iføl­ge po­li­tisk kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls ud­mel­ding ud­tryk for, at han ik­ke øn­sker at for­ce­re for­hand­lin­ger­ne – og sam­ti­dig sen­der han et sig­nal til Li­be­ral Al­li­an­ce:

»Når han kom­mer med sådan en ud­mel­ding, for­ven­tings­af­stem­mer han med si­ne va­el­ge­re og med of­fent­lig­he­den. Han sen­der et sig­nal om, at LA ik­ke skal reg­ne med at få top­skat­te­let­tel­ser in­den jul. Thu­le­sen Da­hl er me­re in­ter­es­set i de nu­va­e­ren­de for­hand­lin­ger om­kring bl.a. nyt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem og pu­blic-ser­vi­ce-fi­nan­se­ret ind­hold i me­di­er­ne,« si­ger Jarl Cor­dua.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.