Fryg­tens for­stad

BT - - NYHEDER -

Et kvin­de­ligt vid­ne var i ti­den umid­del­bart ef­ter kl. 19 ude at luf­te hund på Tor­nero­se­vej, der lø­ber langs El­ver­par­ken. Om­kring ti me­ter før det kvin­de­li­ge vid­ne når til Eder­lands­vej, hø­rer hun to skrig og ser en mand lø­be ud af par­ken. Her stop­per man­den og løf­ter ar­me­ne op­gi­ven­de. Der­ef­ter lø­ber han ind i par­ken igen. LOU­I­SE-DRA­BET KØ­BEN­HAVN Kort før kl. 19.14 bli­ver den liv­lø­se Lou­i­se Borg­lit fun­det af en mand. Han gi­ver hjer­te­mas­sa­ge – gu­i­det af alarm­cen­tra­len. Lou­i­se Borg­lit er ble­vet ramt af fle­re kniv­stik og bli­ver kort ef­ter er­kla­e­ret død af en aku­t­la­e­ge. Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti mod­ta­ger kl. 19.20 en an­mel­del­se fra Re­gion Ho­ved­sta­den, idet en am­bu­lan­ce var sendt til El­ver­par­ken i Her­lev. Ved 19-ti­den fre­dag for­la­der 32-åri­ge Lou­i­se Borg­lit sin bo­pa­el. Hun er gravid i sy­ven­de må­ned og er iføl­ge po­li­ti­et syn­ligt gravid. Det er mørkt og reg­ner, og hun er ik­la­edt et oli­ven­grønt regnsa­et og blå gum­mi­støv­ler. på be­sti­alsk vis blev dra­ebt med en kniv.

Dra­bet har ry­stet den el­lers ro­li­ge for­stad til Kø­ben­havn. Ger­nings­man­den er stadig på fri fod, og po­li­ti­et har ik­ke kun­net gi­ve no­get klart svar på, hvil­ket mo­tiv der lig­ger bag for­bry­del­sen.

Et kvin­de­ligt vid­ne var ude at luf­te hund på Tor­nero­se­vej, da hun plud­se­lig hør­te to skrig og så en mand lø­be ud af par­ken. Man­den stop­pe­de og løf­te­de ar­me­ne i en op­gi­ven­de ge­stus. Der­ef­ter løb han ind i par­ken igen. Ham vil po­li­ti­et rig­tig ger­ne i kon­takt med.

»Det un­drer os da, at vi ik­ke har hørt fra ham, så vi vil da ik­ke ude­luk­ke, at det er en ger­nings­mand. SIGNALEMENT Det kan og­så va­e­re, han af ufor­klar­li­ge grun­de ik­ke har hørt om sa­gen og slet ik­ke ved, han er mista­enkt. Det kan jo sag­tens va­e­re, han slet ik­ke har gjort no­get,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti Pe­ter Mal­mo­se.

Den un­ge kvin­de blev dra­ebt med fle­re kniv­stik. I går blev ot­te kom­mu­na­l­ar­bej­de­re fra Her­lev Kom­mu­ne sat ind for at gen­nem­tra­ev­le det grøn­ne park­om­rå­de. Bu­ske blev skå­ret ned med mo­tor­sa­ve, og bag­ef­ter blev om­rå­det finka­em­met med ri­ver og løv­su­ge­re i håb om at fin­de et drabs­vå­ben el­ler an­dre spor blandt de bru­ne, ned­fald­ne bla­de. El­ver­par­ken blev og­så af­søgt med po­li­ti­hunde. Om ger­nings­våb­net blev fun­det i går, vil po­li­ti­et ik­ke ind på, men man be­kra­ef­ter, at der blev fun­det ’ting og sa­ger’.

»Vi fin­der jo al­tid ting og sa­ger, men nu skal vi un­der­sø­ge vo­res fund lidt na­er­me­re.« si­ger Pe­ter Mal­mo­se.

Ef­ter po­li­tiets un­der­sø­gel­ser og af­hø­rin­ger i går ty­der in­tet på, at den Der er man­ge te­o­ri­er, og vi kan ik­ke som sådan af­vi­se no­gen af dem knivdra­eb­te Lou­i­se Borg­lit kend­te sin mor­der.

»Der er alt­så end­nu ik­ke no­get, der in­di­ke­rer, at hun skul­le have kendt sin ger­nings­mand, men hel­ler ik­ke at hun ik­ke gjor­de,« si­ger Pe­ter Mal­mo­se. Skra­em­men­de Uvis­he­den ska­ber frygt hos de man­ge men­ne­sker, der – li­ge­som Lou­i­se Borg­lit – kom­mer i par­ken for at luf­te hund.

»Det er skra­em­men­de at ta­en­ke på, at der må­ske går en per­son rundt og myr­der til­fa­el­di­ge. Jeg har aldrig va­e­ret ban­ge for at bo i Her­lev, men nu ta­en­ker jeg over, hvor jeg fa­er­des om af­te­nen. Jeg kom­mer kun ste­der,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.