Hals­hug­ge­de ci­vi­le fun­det i mas­se­grav

BT - - NYHEDER -

IS­LA­MISK STAT Ca. 100 ci­vi­le er fun­det dra­ebt og hals­hug­get i en mas­se­grav i en lands­by 30 ki­lo­me­ter syd for Mo­sul i Irak. Mas­se­gra­ven blev fun­det på en land­brugs­sko­le i lands­by­en Ham­mam al-Alil, som lør­dag blev til­ba­ge­ero­bret fra Is­la­misk Stat, op­ly­ser den iraki­ske ha­er.

Spe­ci­a­li­ster er nu ind­kaldt for at un­der­sø­ge ind­hol­det af mas­se­gra­ve­ne.

Det er ik­ke umid­del­bart klart, hvor­når ofre­ne er ble­vet dra­ebt.

FN ad­va­re­de for to uger si­den om, at Is­la­misk Stat til­sy­ne­la­den­de hav­de dra­ebt sne­se­vis af ci­vi­le, si­den iraki­ske styr­ker i mid­ten af ok­to­ber ind­led­te en of­fen­siv for at gen­vin­de kon­trol­len over Mo­sul.

Der er tid­li­ge­re fun­det mas­se­gra­ve i an­dre om­rå­der, som Iraks ha­er har tvun­get Is­la­misk Stat ud af og ge­nero­bret.

De of­re, som tid­li­ge­re er fun­det, me­nes at til­hø­re ya­zi­di-mi­no­ri­te­ten, som er en af de et­ni­ske grup­per, Is­la­misk Stat har for­fulgt.

An­dre igen me­nes at va­e­re shi­amus­lim­ske re­k­rut­ter fra den iraki­ske ha­er, som blev dra­ebt ved mas­se­hen­ret­tel­ser, da Is­la­misk Stat ind­t­og sto­re de­le af det nord­li­ge og ve­st­li­ge Irak for to år si­den.

Is­la­misk Stats ek­stre­me vold er tid­li­ge­re ble­vet do­ku­men­te­ret af grup­pens eg­ne foto- og vi­deo­op­ta­gel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.