Cl­in­ton fast­hol­der for­spring

BT - - NYHEDER -

SID­STE KRAMPETRAEKNING Alt ty­der på, at Cl­in­ton har mest vind i sej­le­ne for­ud for da­gens pra­esi­dentvalg. To me­nings­må­lin­ger fra tv-sta­tio­ner­ne Fox News og CBS News gi­ver nem­lig den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat et for­spring på fi­re pro­cent­po­int over ri­va­len Do­nald Trump. Den se­ne­ste må­ling fra Fox News, som blev of­fent­lig­gjort for fi­re da­ge si­den, vi­ste et for­spring til Cl­in­ton på to pro­cent­po­int.

Re­al Clear Po­li­ti­cs, som har ud­reg­net et gen­nem­snit af en ra­ek­ke må­lin­ger, gi­ver Cl­in­ton en fø­ring på 2,5 pro­cent­po­int.

Når man deri­mod kig­ger på, hvor­dan valg­mands­stem­mer­ne ven­tes at bli­ve for­delt, har Cl­in­ton et langt stør­re for­spring. Re­al Clear Po­li­ti­cs an­ser det for sand­syn­ligt, at 203 valg­mands­stem­mer vil gå til Cl­in­ton, mens Trump står til 164.

De to pra­esi­dent­kan­di­da­ter ven­tes at skul­le ka­em­pe om i alt 171 valg­mands­stem­mer i de så­kald­te sving­s­ta­ter, hvor det kan gå beg­ge ve­je. Der skal 270 valg­mands­stem­mer til for at bli­ve ame­ri­kansk pra­esi­dent.

Bå­de Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump tur­ne­re­de i går sving­s­ta­ter­ne tyn­de for at sa­et­te den sid­ste slut­spurt ind. Trump lan­de­de om mor­ge­nen i Sa­ra­so­ta, Fl­o­ri­da, hvor han blev mødt af et en­tu­si­a­stisk pu­bli­kum. Der­ef­ter gik tu­ren til valg­mø­der i North Ca­ro­li­na, Penn­sylva­nia og New Hamps­hi­re, in­den han slut­te­de af i Mi­chi­gan sent i af­tes. Byg­ge bro Cl­in­ton hav­de li­ge­le­des ka­len­de­ren fuld frem til mid­nat. Hun tal­te til va­el­ge­re i Penn­sylva­nia, Mi­chi­gan og North Ca­ro­li­na og er­kend­te, at hvis hun bli­ver valgt, skal hun byg­ge bro over nog­le dy­be kløf­ter.

»Jeg har et styk­ke ar­bej­de at gø­re med at sam­le lan­det,« sag­de hun til de for­sam­le­de jour­na­li­ster, da hun i går mor­ges gik om bord i det fly, der ta­ger hen­de rundt på valg­tur­néen.

»Jeg vil vir­ke­lig ger­ne va­e­re pra­esi­dent for alle – bå­de dem, der stem­mer på mig, og dem, der ik­ke gør.«

Ved valg­mø­de­r­ne fik den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat hja­elp fra sto­re nav­ne som pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma og ro­ck­stjer­nen Bru­ce Springs­te­en, som gik på sce­nen med hen­de i fle­re sving­s­ta­ter. Jeg har et styk­ke ar­bej­de at gø­re med at sam­le lan­det. Jeg vil vir­ke­lig ger­ne va­e­re pra­esi­dent for alle – bå­de dem, der stem­mer på mig, og dem, der ik­ke gør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.