Bul­der­bas­sen

FL­O­RI­DA

BT - - NYHEDER -

DO­NALD TRUMP Han har talt ned til kvinder, lagt ki­ne­se­re og me­xi­ca­ne­re for had og gjort grin med en han­di­cap­pet jour­na­list. Valg­kam­pen har budt på ad­skil­li­ge ek­semp­ler på Trumps bul­der­bas­se-at­ti­tu­de. Me­di­er­ne har na­er­mest stå­et i kø for at da­ek­ke den 70-åri­ge pra­esi­dent­kan­di­dats kon­tro­ver­si­el­le op­trin. I mor­gen kan en af de mest for­had­te pra­esi­dent­kan­di­da­ter no­gen­sin­de stå med ko­der­ne til USAs ato­mar­se­nal.

Do­nald Trumps fans el­sker hans tem­pe­ra­ment og li­ge­frem­hed – hans fjen­der fryg­ter, hvad der skal ske med ver­dens sik­ker­hed med ham i Det Hvi­de Hus. Står ved si­ne hold­nin­ger Den frem­bru­sen­de og brov­ten­de fyr, der er op­vok­set i en rig byg­ge­ma­ta­dor-fa­mi­lie i New York-for­sta­den Qu­e­ens, var og­så som barn hård­før for si­ne om­gi­vel­ser.

I Trumps selv­bi­o­gra­fi ’Art of de­al’ fra 1987 be­skri­ves, hvor­dan han som lil­le til­del­te sin mu­sik­la­e­rer et blåt øje. Den lil­le Do­nald Trump var så ir­ri­te­ret på mu­sik­la­e­re­ren, som han men­te, var in­kom­pe­tent, at det var bedst at forta­el­le ham det kor­por­ligt.

Do­nald Trump er ik­ke stolt af epi­so­den, for­kla­rer han i bo­gen, men epi­so­den er et be­vis på, at han tør stå op for si­ne hold­nin­ger, forta­el­ler han vi­de­re i bo­gen.

Do­nald Trump kom til ver­den i 1946, og he­le li­vet har han ka­em­pet for at va­e­re den bed­ste. For ham gjaldt det om at va­e­re den ri­ge­ste og have de smuk­ke­ste kvinder.

I 1971 over­tog han sin fars – Fred Trump – byg­ge­virk­som­hed og om­døb­te virk­som­he­den The Trump Or­ga­niza­tion. Mil­li­ar­der­ne fulg­te med, men det var ik­ke nok for Trump. Han fik sit eget re­a­li­tys­how og blev en stjer­ne i ame­ri­kansk show­bu­si­ness. Nu kan re­a­li­ty­stjer­nen, som ingen reg­ne­de med, bli­ve USAs 45. pra­esi­dent.

Do­nald Trump er bag­ud på po­int i en del sta­ter, og han skal alt­så sa­et­te sig på tro­nen i de fle­ste sving­s­ta­ter for at be­va­re chan­cen for at vin­de pra­esi­den­tem­be­det. Pro­fes­sor Pe­ter Kur­rild-Klit­gaard vur­de­rer, at en sejr i Fl­o­ri­da er et krav for Trump, hvis han skal vin­de. Må­lin­ger­ne er stort set li­ge, og alt teg­ner til en valg­gy­ser i Fl­o­ri­da. Cl­in­ton: 47 pro­cent Trump: 46 pro­cent 2012: Oba­ma, 2008: Oba­ma, 2004: Bush, 2000: Bush

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.