Trump-folk vil af­slø­re svin­del på valg­da­gen

BT - - NYHEDER -

TRUMPS SOL­DA­TER På op­for­dring fra den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat, Do­nald Trump, og høj­re­o­ri­en­te­re­de grup­per vil man­ge tu­sin­de ame­ri­ka­ne­re i dag mø­de op for at af­slø­re valgs­vin­del. Trump har i den se­ne­ste må­ned igen og igen frem­ha­e­vet, at der plan­la­eg­ges valgs­vin­del i stor stil til for­del for de­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton.

8.000 Trump-til­ha­en­ge­re vil mø­de op ved valg­ste­der­ne i Ca­li­for­ni­en som ob­ser­va­tø­rer, når der tirs­dag skal va­el­ges ny pra­esi­dent, ny kon­gres og nye le­de­re i de ame­ri­kan­ske sta­ter. Det skri­ver avi­sen The Press-En­ter­pri­se.

53-åri­ge Lagu­na Ni­gu­el har til­slut­tet sig en grup­pe, der kal­der sig Election In­te­gri­ty Pro­ject i Or­an­ge Co­un­ty syd for Los An­ge­les.

Hun si­ger til Los An­ge­les Ti­mes, at de for­ske­re, der på­står, at der ik­ke fin­des na­ev­ne­va­er­dig svin­del ved ame­ri­kan­ske valg, er for­kert på den.

»Dis­se for­ske­re le­der ba­re ik­ke de rig­ti­ge ste­der,« me­ner hun.

Kri­ti­ker­ne mista­en­ker Trump og de høj­re­o­ri­en­te­re­de grup­per for gå ef­ter sorte og folk af lat­i­na­me­ri­kansk her­komst. De er de hur­tigst vok­sen­de va­el­ger­grup­per i USA. De stem­mer isa­er de­mo­kra­tisk. Forbud mod at stå ved ind­gan­ge­ne Election In­te­gri­ty Pro­jects ak­ti­vi­ster, der na­e­sten alle er hvi­de, mista­en­ker man­ge ik­ke-ame­ri­kan­ske bor­ge­re for at sny­de sig til at stem­me ved val­get i dag.

»Jeg tror på, at det er vo­res na­tions frem­tid, der står på spil,« si­ger 78-åri­ge Gl­o­ria Pruy­ne.

Penn­sylva­nia er en stor sving­s­tat, hvor Hil­lary Cl­in­ton fø­rer iføl­ge må­lin­ger­ne. Her frem­før­te Trump for ny­lig i en ta­le til tu­sind­vis af til­hø­re­re i Alt­oo­na sit ar­gu­ment om valgs­vin­del:

»Den ene­ste må­de, vi kan ta­be på, er ef­ter min me­ning – og hør godt ef­ter Penn­sylva­nia – hvis bed­ra­ge­ri­et fort­sa­et­ter. Gå hen til vis­se om­rå­der og følg med og studér for at sik­re, at an­dre folk ik­ke stem­mer fem gan­ge,« sag­de han.

Trump op­for­drer på sin hjem­mesi­de til­ha­en­ge­re til at mel­de sig som hans val­gob­ser­va­tø­rer. Grup­per som Ju­di­ci­al Watch, True the Vo­te, Ve­te­rans for Trump og Stop the Ste­al gør det sam­me.

En dom­stol i nøg­le­sta­ten Ohio be­slut­te­de fre­dag at for­by­de ak­ti­vi­ster fra Stop the Ste­al at stå ved ind­gan­gen til valg­ste­der­ne og in­ti­mi­de­re va­el­ge­re. De plan­lag­de at ud­spør­ge va­el­ge­re un­der fo­re­gi­ven­de af at fo­re­ta­ge valg­steds­må­lin­ger.

Trump er­kla­e­re­de i sid­ste uge, at hvis Cl­in­ton vin­der val­get, har der va­e­ret valgs­vin­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.