’ ’

BT - - DEBAT -

min­der me­get om Hil­lary Cl­in­tons be­skri­vel­se af dem, og et el­ler an­det sted bry­der jeg mig ik­ke om det. Det er for sta­er­kt at ka lde d em ta­be­re, men det er folk, der er kom­met i klem­me i en ud­vik­ling, der er gå­et de­res na­e­se for­bi. De­res jobs er for­s­vun­det, og de fø­ler, at Was­hin­g­ton er langt va­ek fra der, hvor de er. De me­ner, det er en sam­men­spist klas­se i Was­hin­g­ton, som sid­der på alle pri­vil­e­gi­er­ne. Der­for er de imod he­le det establis­h­ment, Hil­lary Cl­in­ton re­pra­e­sen­te­rer.

DET MED TA­BE­RE

ar­bej­der som kun­de­me­d­ar­bej­der, me­ka­ni­ker el­ler an­det, så er man jo ik­ke et dår­ligt men­ne­ske. Det er na­e­sten vul­ga­ert og me­get eli­ta­ert at

di­stan­ce­re sig på den må­de. Det sjove er Hvis jeg jo, at de, der om­ta­ler Trumps va­el­ge­re som ta­be­re, of­te er de ven­stre­o­ri­en­te­re­de. si­ger, at Og hvis der net­op er no­gen, der jeg stem­mer på skul­le ta­le om lig­hed og ret­fa­er­dig­hed for alle, bur­de det va­e­re dem. Trump, bli­ver jeg straks stemp­let som en ta­ber

Jeg er jo dybt ue­nig med Trumps va­el­ge­re, og jeg me­ner, de dra­ger de fuld­sta­en­digt for­ker­te kon­klu­sio­ner. Trump er en svind­ler af Guds nå­de, og det er trist, at de bli­ver for­ført af en mand, der er en de­ci­de­ret svind­ler. Gen­nem si­ne for­ret­nin­ger har han svind­let og snydt folk. Jeg kan for­stå de­res fru­stra­tion, og jeg kan godt for­stå, de me­ner, Cl­in­ton er for me­get af det sam­me. De hå­ber, at en mand, der si­ger en mas­se po­li­tisk ukor­rek­te ting, er løs­nin­gen. Det er trist, men en del af for­kla­rin­gen. Det bør da gi­ve over­vej­el­ser hos De­mo­kra­ter­ne, at de har mi­stet man­ge af de ker­ne­grup­per, som tra­di­tio­nelt har stemt de­mo­kra­tisk.

BA­RE FOR­DI MAN

Hvis man stil­ler en kon­kur­ren­ce op, at man er en vin­der, hvis man har en lang ud­dan­nel­se, sund øko­no­mi og la­e­ser man­ge re­flek­te­ren­de bø­ger, så fint nok, så er Trumps va­el­ge­re ta­be­re. Men ba­re for­di man kan godt li­de NA­SCAR, ba­e­rer vå­ben, ser fod­bold og har et lav­t­lønsjob, så er man ik­ke et dår­ligt men­ne­ske. Det er jo det, man skal hol­de fast i i et de­mo­kra­ti. En stem­me er stadig en stem­me. Trump til­ta­ler mig blandt an­det, for­di han ik­ke er po­li­tisk kor­rekt. Han ta­ler fak­tisk i et jord­na­ert sprog og om pro­ble­mer, som alle kan re­la­te­re sig til. Jeg kan ma­er­ke, at hvis man si­ger, man er Trump-fan, så er man stig­ma­ti­se­ret – spe­ci­elt i Dan­mark. Hvis jeg si­ger, at jeg vil­le stem­me på Trump, så bli­ver jeg straks stemp­let som ra­cist, ho­mo­fob og en ta­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.