Sex,løgn og webvi­deo – US Edi­tion

BT - - DEBAT -

Man for­nem­mer den let ned­la­den­de og ar­ro­gan­te hold­ning til alle man­dags­eks­per­ter­ne på det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg. Alt­så hos det fa­ste kor­ps, der har USA som spids­kom­pe­ten­ce, og nu va­el­ter det ind med en ha­er­ska­re af DR- og TV2-jour­na­li­ster for li­ge­frem at rap­por­te­re di­rek­te fra af­gø­rel­sens stund. Hvad bil­der de an­mas­sen­de se­mi­eks­per­ter med et ud­veks­lings­op­hold på high school i et an­det årtu­sin­de som ene­ste bag­grund sig egent­lig ind? Ak­ku­rat som alle os her­hjem­me i an­de­dam­men, der ger­ne gi­ver et be­syv med på so­ci­a­le me­di­er om år­ti­ers po­li­ti­ske co­unt­down. Ja­men, vi har jo fulgt med. Var det ik­ke sel­ve me­nin­gen med den mas­si­ve da­ek­ning? Bru­ger­ind­dra­gel­sen, stupid. I MEDIEFORSTAND IK­KE så po­k­kers me­get an­der­le­des end et OL el­ler fod­bold­slut­run­der, når alle mand er af hu­se for en bid af ka­gen og spot­ly­sets fem mi­nut­ter, in­den bar­du­ner­ne stram­mer et an­det sted på klo­den til end­nu et me­di­e­lem­m­in­ge­løb mod sel­fi­er og Fa­ce­book-ind­tjek­nin­ger i klo­dens bra­end­punk­ter. HOV, DEN MED stram­me bar­du­ner, er det ik­ke Lars Løk­kes lingo? Jo, jo, men man må ger­ne låne. Og her­u­de i provin­s­plov­fu­ren føl­ger vi med i det he­le. Vi er la­eg­mand­s­eks­per­ter på bå­de Trump og Løk­ke, Hil­lary og Met­te, for de vi­ser stort set ik­ke an­det in­de i fjern­sy­net. I TV-Avi­ser­ne, ’De­ad­li­ne’ og Kras­nik på ud­lån, TV2 med Skam­mel­sen, TV2 News, you na­me it. Det po­li­ti­ske show er for alle, og jeg sva­el­ger i det. For det er jo frem­ra­gen­de un­der­hold­ning med så uhørt me­get ta­le­ra­dio- og va­eg-til-va­eg-tv­po­ten­ti­a­le, at man ik­ke kan få nok. Der­til na­tur­lig­vis on­li­ne-bre­aking i en lind strøm, så man klik­ker sig blind i sex og løgn og webvi­deo fra ik­ke mindst Trump-lej­ren, mens Hil­lary mest gør sig på e-mail. I VIR­KE­LIG­HE­DEN FLY­DER dansk og ame­ri­kansk po­li­tik ud i ét. ’Jer­sild mi­nus Spin’ går i US Spe­ci­al Edi­tion. Li­ge­som de fle­ste øv­ri­ge for­ma­ter, som og­så får fle­re og fle­re ak­tø­rer. Til det bed­re i øv­rigt i min bog. No­get af det bed­ste, der ind­til vi­de­re er kom­met ud af Thor­ning-re­ge­rin­gens fald, er Noa Re­ding­tons far­vel til mør­kets spin­kon­to­rer for at tra­e­de ud i det Kurt Lassen, frie kom­men­ta­tor­rum. Ka­em­pe ka­pa­ci­tet, som in­si­de­re gi­vet­vis har vidst i åre­vis, men i Bes­serwis­serog Jer­sild-ud­ga­ve no­get na­er en åben­ba­ring set fra min di­va­ne­ser. Som han run­de­de net­op Bes­serwis­ser­ne af sid­ste gang ved med bed­ste sel­viro­ni­ske be­grun­del­se at me­ne, at vi ik­ke får et valg i den­ne om­gang: »Kom­mer der et valg, så er det en stør­re hi­sto­rie, end at jeg tog fejl.«

HVAD ER PRO­BLE­MET? Vi er la­eg­mand­s­eks­per­ter på bå­de Trump og Løk­ke, Hil­lary og Met­te, for de vi­ser stort set ik­ke an­det...

MIDT I GI­GAN­TISK re­ge­rings­kri­se, DF-skan­da­le og par­ti­le­de­re, der sid­der op­pe i tra­e­kro­ner el­ler duk­ker sig i kulka­el­dre, så slår in­tet ned­ta­el­lin­gen til den ame­ri­kan­ske ud­ga­ve, som vi får af­gø­rel­sen på ud på nat­ten. De rig­ti­ge eks­per­ter har for la­engst talt uden stort set at ta­ge luft ind i mindst et år. Uden at lev­ne Trump en chan­ce, alt imens de pi­sker lidt spa­en­ding om ud­fal­det op igen på fal­de­re­bet. HER­U­DE I PLOVFUREN er vi ef­ter­hån­den me­re for­tro­li­ge med sving­s­ta­ter end swin­ger­klub­ber. Som me­nig­ma­end og man­dagstra­e­ne­re ae­der vi det he­le og hil­ser den sto­re val­gaf­ten og nat vel­kom­men in eng­lish: Bring it on...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.