’Tør I over­la­de knap­pen, der ud­lø­ser atom­bom­ben, til en mand, der ik­ke kan sty­re sin egen Twit­ter-kon­to?’

Den af­gå­en­de pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma an­greb igen Do­nald Trump på et va­el­ger­mø­de i Or­lan­do, Fl­o­ri­da

BT - - NYHEDER -

STEM! STEM! STEM!

Den 55-åri­ge pra­esi­dent står på en ta­ler­stol midt på foot­ball-ba­nen. Som al­tid med or­det i sin magt. Han smi­ler. Joker. Ha­e­ver stem­men. Sa­en­ker den. Har 11.000 Fl­o­ri­da-bor­ge­re i sin hu­le hånd. Her­af man­ge sorte, der er kom­met for at se de­res mand, in­den han luk­ker dø­ren for sid­ste gang i Det Hvi­de Hus. Sid­ste char­me­tur »Det er et me­get stort, fø­lel­ses­la­det øje­blik for mig. Det er før­ste gang, jeg ser min pra­esi­dent. I sid­ste øje­blik,« si­ger Samu­el Ham­mond, der pra­e­sen­te­rer sig som ’en kir­kens mand’.

Der er ik­ke la­en­ge­re ba­re ta­le om en slut­spurt. Den gu­le måls­nor blaf­rer in­den for ra­ek­ke­vid­de. Hil­lary Cl­in­ton er stor­fa­vo­rit, men Do­nald Trump lu­rer på sen­sa­tio­nen.

Den af­gå­en­de pra­esi­dent er på sin sid­ste char­me­tur som pra­esi­dent. Han har ind­ledt sit eget pri­va­te Oba­ma­ca­re-pro­gram, der skal for­sik­re Hil­lary Cl­in­ton mod et ne­der­lag ved da­gens valg (nat­ten til ons­dag dansk tid, red.). De se­ne­ste da­ge er Air For­ce One flø­jet på kryds og tva­ers af Ame­ri­ka.

Cl­in­ton har brug for hja­el­pen. På det se­ne­ste er Do­nald Trump ha­let ind på hen­de i me­nings­må­lin­ger­ne. På valg­da­gen står de to kan­di­da­ter til hver 45 pct. af stem­mer­ne i sving­s­ta­ten Fl­o­ri­da. Og det er langt­fra til­fa­el­digt, at Oba­ma la­eg­ger vej­en for­bi Or­lan­do. Om­rå­det huser en stor grup­pe pu­ert­o­ri­ca­ne­re, der kan bli­ve tun­gen på va­egtskå­len. Hvis el­lers de kan lok­kes til stem­m­eur­ner­ne.

I mod­sa­et­ning til cu­ba-ame­ri­ka­ner­ne, ser pu­ert­o­ri­ca­ner­ne ud til at ha­el­de mod den de­mo­kra­ti­ske blok. Ik­ke på grund af po­li­tisk over­be­vis­ning, men for­di De­mo­kra­ter­ne har ar­bej­det hårdt på re­gi­stre­ring og mo­bi­li­se­ring, skri­ver bloom­berg. com. Stem­te dørklok­ker »Jeg hå­ber med alt i mig, at Hil­lary vin­der. For mig har valg­kam­pen va­e­ret et rent cir­kus. Hil­lary har gjort et godt job, det er lyk­ke­des hen­de at hol­de sig fri af den an­den kan­di­dats stil med per­so­nan­greb, og hun har for­må­et at hol­de sig til at ta­le om po­li­tik,« si­ger Jo­nat­han Triwell, som vi mø­der på va­el­ger­mø­det.

Han har selv va­e­ret med til at stem­me dørklok­ker i for­sø­get på at få va­el­ger­ne til at re­gi­stre­re sig. Ik­ke for­di han el­lers er til­knyt­tet Hil­larys kampag­ne, men for­di han ik­ke kan le­ve med tan­ken om Trump som pra­esi­dent. Ste­vie Won­der var­me­de op »I sid­ste en­de er det ene­ste, jeg kan gø­re, at be­de til gu­der­ne – som fak­tisk er je­res gu­der, de nor­di­ske gu­der. Jeg dyr­ker den nor­di­ske myto­lo­gi. Det har jeg gjort i åre­vis,« si­ger Triwell.

In­de på sta­dion fort­sa­et­ter Oba­ma med at ta­le om de re­sul­ta­ter, hans re­ge­ring har op­nå­et. Der er skabt 14,5 mio. job. USAs øko­no­mi er ret­tet op. Hil­lary er den bedst eg­ne­de pra­esi­dent­kan­di­dat no­gen­sin­de.

Men nyt­ter det over­ho­ve­det no­get? Det er spørgs­må­let på en søn­dag ef­ter­mid­dag, hvor det el­lers kan va­e­re fri­sten­de at la­de sig ri­ve med af mø­det med den ka­ris­ma­ti­ske mand med ver­dens vig­tig­ste em­be­de og mu­sik­ken fra Ste­vie Won­der, der har var­met sta­dion op med seks num­re.

»Må­ske det hand­ler om at ud­nyt­te et mo­men­tum. Ar­ran­ge­men­tet her er et nedslag i et pu­ert­o­ri­cansk mil­jø, hvor stadig me­get få men­ne­sker stem­mer sam­men­lig­net med an­dre span­ske grup­per og af­ro­a­me­ri­ka­ne­re. Det er et vir­ke­lig vig­tigt om­rå­de for beg­ge par­ter. Man­ge mang­ler at ta­ge stil­ling. Pra­esi­den­ten la­eg­ger et vist pres på sig selv, for han skal le­ve­re en ta­le med så me­get slag­kraft, at den tra­en­ger ud i alle kro­ge,« si­ger Jo­hn Ken­ne­dy, jour­na­list på den lo­ka­le avis Palm Beach Record.

Og det gør han, pra­esi­den­ten, der ind­til for kort tid si­den af­holdt sig fra per­so­nan­greb. Det løb er for la­engst kørt. Iføl­ge USA Today ske­te det den dag, Trump twe­e­te­de, at Oba­ma vil­le bli­ve den dår­lig­ste pra­esi­dent i USAs hi­sto­rie.

»Det er godt nok ube­kra­ef­tet, men jeg har li­ge la­est, at Trumps kampag­ne­hold har luk­ket hans twit­ter­kon­to ned. Kan I for­stå det? Her er en mand, der vil va­e­re USAs na­e­ste pra­esi­dent - og så bru­ger han sin tid på at twit­te,« sag­de pra­esi­den­ten:

»Det er ik­ke løgn: som pra­esi­dent i ver­dens største na­tion sid­der man med knap­pen, der ud­lø­ser atom­bom­ben. Tør I over­la­de knap­pen til atom­bom­ben til en mand, der sid­der kl. 3 om nat­ten og twit­ter, for­di han er ble­vet pa­ro­di­e­ret på ’Sa­tur­day Night Li­ve’?

Tør I over­la­de knap­pen, der ud­lø­ser atom­bom­ben, til en mand, der ik­ke kan sty­re sin egen Twit­ter-kon­to?,« si­ger pra­esi­den­ten til stor ju­bel blandt de 11.000 til­hø­re­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.