La­en­ket kvin­de i con­tai­ner før­te til mas­se­mor­der

BT - - NYHEDER -

UHYG­GE­LIG SAG som om hun li­ge var trå­dt ud der­fra. Hun blev 52 år. De fi­re drab blev si­den om­talt som

Men selv­om den fik mas­siv me­di­e­op­ma­er­k­som­hed, for­blev sa­gen år ef­ter år uopkla­ret. Ind­til nu, skri­ver avi­sen Was­hin­g­ton Post.

Tors­dag i sid­ste uge fandt po­li­ti­et en kvin­de låst in­de i en me­talcon­tai­ner ved Spartan­burg i South Ca­ro­li­na. Hun vi­ste sig at va­e­re den 30-åri­ge Ka­la Brown, der hav­de va­e­ret meldt sav­net i to må­ne­der.

Be­tjen­te­ne hav­de hørt hen­des skrig fra con­tai­ne­ren, og da de fik slå­et lå­sen af dø­ren, fandt de hen­de la­en­ket til va­eg­gen.

»For at si­ge det mildt, var det me­get fø­lel­ses­la­det, da hun blev fun­det. Sa­er­ligt for­di hun var la­en­ket som en hund. Hun hav­de en ka­e­de rundt om hal­sen,« lød det ef­ter­føl­gen­de fra she­rif­fen Chuck Wright fra po­li­ti­et i Spartan­burg. Skød ka­e­re­sten og la­en­ke­de Ka­la Eje­ren af grunden, som con­tai­ne­ren stod på, er den 45-åri­ge ejen­doms­ma­eg­ler Todd Chri­stop­her Ko­hl­hepp. Kvin­den for­tal­te, at det var ham, der hav­de la­en­ket hen­de i mør­ket i con­tai­ne­ren, hvor han to gan­ge om da­gen luk­ke­de ly­set ind, når han kom med mad til hen­de.

Ka­la for­tal­te og­så, at Todd hav­de dra­ebt hen­des ka­e­re­ste, Char­les Car­ver. De to var sam­men an­kom­met til ejen­doms­ma­eg­le­rens hjem for at gø­re rent, da han an­gi­ve­ligt trak en pi­stol, skød Char­les og la­en­ke­de Ka­la i con­tai­ne­ren.

Un­der en af­hø­ring hos po­li­ti­et til­stod Todd Ko­hl­hepp og­så, at det var ham, der hav­de stå­et bag den 13 år gam­le, fi­redob­bel­te drabs­sag i mo­tor­cy­kel­bu­tik­ken. Iføl­ge she­rif­fen Chuck Wright tror myn­dig­he­der­ne på Ko­hl­hep­ps til­stå­el­se, for­di den in­de­holdt de­tal­jer fra ger­nings­ste­det, som kun ger­nings­man­den bur­de ken­de.

»Han for­tal­te os ting, som ingen an­dre bur­de vi­de,« sag­de Chuck Wright i we­e­ken­den til KFVS-TV.

I we­e­ken­den blev Todd Ko­hl­hep­ps ejen­dom un­der­søgt na­er­me­re. På hans grund fandt be­tjen­te en grav, hvori en mand lå død. Han blev iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP iden­ti­fi­ce­ret som Ka­la Browns ka­e­re­ste. Lør­dag vi­ste Todd Ko­hl­hepp og­så selv, hvor han hav­de be­gra­vet to an­dre men­ne­sker.

Den an­hold­te ejen­doms­ma­eg­lers til­stå­el­se af su­per­bi­ke-mor­de­ne har nu gi­vet de ef­ter­lad­te fa­mi­li­er en form for af­slut­ning.

Det forta­el­ler bu­tik­se­jer Scott Pon­ders en­ke, Me­lis­sa Pon­der, til Was­hin­g­ton Post.

»De sid­ste 13 år har va­e­ret et ma­re­ridt. At vi ik­ke vid­ste no­get,« si­ger Me­lis­sa, der var gravid med en søn, da hen­des mand blev dra­ebt, og til­fø­jer: »Jeg hav­de sagt til mig selv, at jeg nok aldrig vil­le fin­de ud af, hvad der ske­te med ham.«

Så da hun lør­dag blev rin­get op af po­li­ti­et, der bad hen­de mø­de op på po­li­ti­sta­tio­nen med de an­dre ef­ter­lad­te, kun­ne hun ik­ke tro det.

»Det var let­tel­se, van­tro og ba­re et va­eld af fø­lel­ser. Jeg tro­e­de, jeg aldrig skul­le få det opkald. Det er så stort. Det er stort for po­li­ti­et. Og det er stort for fa­mi­li­er­ne,« si­ger Me­lis­sa. ’Vi vil se ham’ Eks­pe­di­en­ten Bri­an Lucas’ fora­el­dre har iføl­ge AP for­talt, at de øn­sker at de de­res søns drabs­mand i øj­ne­ne.

»Vi vil se hans an­sigt. Jeg vil se ham, og jeg vil for­sø­ge at bru­ge det til at he­le os,« sag­de fa­de­ren Tom Lucas.

Todd Ko­hl­hepp står der­for nu til at bli­ve sig­tet for syv drab – for­u­den kid­nap­nin­gen af Ka­la Brown. Si­den hans an­hol­del­se er det kom­met frem, at den el­lers respek­te­re­de ejen­doms­ma­eg­ler som 16-årig voldt­og en pi­ge. For det var han fa­engs­let i 15 år. En men­ta­lun­der­sø­gel­se vi­ste den­gang, at ’hvis han blev pres­set, kun­ne han eks­plo­de­re’.

Po­li­ti­et har for­talt Me­lis­sa Pon­der, hvad der kan have va­e­ret mo­ti­vet for det fi­redob­bel­te drab, men hun har ik­ke øn­sket at forta­el­le om det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.