Nord­po­len er 10 gra­der for varm for års­ti­den

BT - - NYHEDER -

KLI­MA­FOR­AN­DRIN­GER Om­rå­det ved Nord­po­len er 10 gra­der var­me­re end nor­malt på den­ne års­tid, og are­a­let med ha­vis i Ark­tis er re­kord­lavt, mel­der me­te­o­r­o­lo­ger­ne. Luft­tem­pe­ra­tu­ren i sel­ve Nord­pols­om­rå­det er nu mi­nus 13 gra­der. Det er 10 gra­der var­me­re, end det ple­jer at va­e­re på den­ne tid af året, op­ly­ser Ras­mus Ton­boe, is­for­sker og Ark­ti­s­eks­pert ved DMI.

Det om­rå­de, der er da­ek­ket af ha­vis, har nu en tem­pe­ra­tur på mel­lem 10 og 20 mi­nus­gra­der. Og selv om det ly­der koldt, er det alt­så va­e­sent­ligt var­me­re, end det ple­jer at va­e­re.

2015 sat­te re­kord som det hidtil var­me­ste år i ny­e­re hi­sto­risk tid, og 2016 vil med stor sik­ker­hed slå re­kor­den.

Fremva­ek­sten af ny is er for­sin­ket, for­di havvan­det rundt om den ark­ti­ske ha­vis stadig er re­la­tivt varmt. Det for­sin­ker til­frys­nin­gen, som be­gyn­der ef­ter sep­tem­bers år­li­ge mini­mum i ud­bre­del­sen af ha­vis.

Det var­me vand med­vir­ker til de us­a­ed­van­ligt hø­je luft­tem­pe­ra­tu­rer. Nor­malt vil­le bå­de Ka­ra­ha­vet nord for Si­bi­ri­en og Tjukter­ha­vet nord for Be­rings­stra­e­det mel­lem Ala­ska og Rusland va­e­re da­ek­ket af is nu, for­kla­rer Ras­mus Ton­boe. Van­det er for varmt »Men i år er van­det for varmt. Der­for ta­ger det la­en­ge­re tid, før det kø­ler ned og fry­ser til. Isen er og­så for­sin­ket i Baf­fin­bug­ten,« si­ger DMI-for­ske­ren.

Den se­ne til­frys­ning, man ser nu, kan åb­ne for en uhel­dig og po­ten­ti­elt selv­for­sta­er­ken­de cir­kel, som bli­ver sva­er at bry­de, på­pe­ger Ras­mus Ton­boe. Den gi­ver isen kor­te­re tid til at vok­se sig tyk i lø­bet af vin­te­r­en. Når for­å­ret så kom­mer, er isen tyn­de­re og ik­ke helt så kold, og så bry­der den tid­li­ge­re op. Is­fla­den skrum­per Ras­mus Ton­boe har ana­ly­se­ret is­da­ek­ket på den nord­li­ge halv­kug­le si­den 1978. I den pe­ri­o­de er is­fla­den år­ligt skrum­pet med 94.000 kva­drat­ki­lo­me­ter – el­ler me­re end det dob­bel­te af Dan­marks lan­da­re­al.

DMIs be­kym­ren­de mel­din­ger om po­la­ri­sen kom­mer, net­op som FNs år­li­ge kli­ma­kon­fe­ren­ce, COP22, åb­ne­de i går i Mar­ra­kesh i Ma­rok­ko. Her skal ver­dens lan­de føl­ge op på kli­maaf­ta­len fra sid­ste års top­mø­de i Pa­ris.

Af­ta­lens mål er at be­gra­en­se den glo­ba­le op­varm­ning til mel­lem 1,5 og 2 gra­der over ni­veau­et før in­du­stri­a­li­se­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.