Sur lø­be­tur er far­lig for hjer­tet

BT - - NYHEDER -

SUND­HED En lø­be­tur med fuld fart på ly­der må­ske som den per­fek­te må­de at af­re­a­ge­re på, hvis man har be­hov for at kom­me af med si­ne ag­gres­sio­ner. Luft og mo­tion er da be­stemt og­så godt, men er man fø­lel­ses­ma­es­sigt op­re­vet over no­get, når man dyr­ker hård fy­sisk mo­tion, så kan det va­e­re li­ge lov­lig hårdt for hjer­tet.

Det vi­ser det in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­pro­jekt The In­ter­heart Stu­dy, som byg­ger på da­ta fra na­e­sten 12.500 ma­end og kvinder fra 52 lan­de, skri­ver The New York Ti­mes.

In­ter­heart-stu­di­et be­kra­ef­ter der­med, hvad an­dre, min­dre stu­di­er tid­li­ge­re har in­di­ke­ret, si­ger Chri­sti­an Have Dall, som for­sker i hjer­te-kar-syg­dom­me og fy­sisk ak­ti­vi­tet på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

Når vre­de kom­bi­ne­res med mo­tion, øges ri­si­ko­en for at få en blod­prop i hjer­tet hos per­so­ner, der i for­vej­en er dis­po­ne­ret for en blod­prop i hjer­tet.

»At va­e­re i en fø­lel­ses­ma­es­sigt op­re­vet til­stand er hårdt for krop­pen, og i den­ne til­stand ty­der det på, at krop­pen ik­ke skal pres­ses yder­li­ge­re med ek­sem­pel­vis hård fy­sisk tra­e­ning,« for­kla­rer Chri­sti­an Have Dall.

Stu­di­et er fo­re­ta­get på per­so­ner, der net­op har haft en blod­prop i hjer­tet. De er ble­vet spurgt til om­sta­en­dig­he­der­ne i ti­men op til blod­prop­pen.

For­sker­ne fo­re­tog og­så en al­men la­e­ge­un­der­sø­gel­se og medt­og del­ta­ger­nes syg­doms­hi­sto­rie i un­der­sø­gel­sen.

Re­sul­ta­ter­ne vi­ser, at de to fak­to­rer hver for sig øger ri­si­ko­en for en blod­prop, og at kom­bi­na­tio­nen af de to fak­to­rer gi­ver en tre gan­ge så høj ri­si­ko for per­so­ner, som er dis­po­ne­ret for en blod­prop, sam­men­lig­net med per­so­nens ri­si­ko da­gen før.

Det er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man skal af­hol­de sig fra fy­sisk tra­e­ning – hel­ler ik­ke selv om man har en ri­si­ko for at få en blod­prop.

»Det cen­tra­le bud­skab er fort­sat, at fy­sisk ak­ti­vi­tet nedsa­et­ter ri­si­ko­en for at få en blod­prop i hjer­tet be­ty­de­ligt. Men når man er dis­po­ne­ret for blod­prop i hjer­tet, og sam­ti­dig er fø­lel­ses­ma­es­sigt op­re­vet, bør man und­gå at pres­se krop­pen til det yder­ste,« si­ger Chri­sti­an Have Dall. BLOD­PROP I HJER­TET Hvert år Blod­prop i hjer­tet er en af de hyp­pig­ste dødsår­sa­ger for bå­de ma­end og kvinder i Dan­mark. Typiske år­sa­ger

bli­ver knap 12.000 danskere ramt af en blod­prop i hjer­tet. blod­prop­per­ne er: Ryg­ning. Suk­ker­sy­ge. Fed­me. Åre­for­kal­k­ning. For­hø­jet blod­tryk. Inak­ti­vi­tet. til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.