Ramsays pen­ge­regn

BT - - NYHEDER -

Kit­chen’ hav­de brug for. En per­son, der kun­ne ska­be det nød­ven­di­ge dra­ma,« si­ger Mi­che­lin-kok­ken Tho­mas Her­mann, der de se­ne­ste år selv er ble­vet land­skendt på si­ne ga­stro­no­mi­ske tv-rej­ser med Puk El­gaard.

Her­mann har selv haft en rem af hu­den, da han drev Re­stau­rant Nimb i Kø­ben­havns Ti­vo­li og skaf­fe­de den en Mi­che­lin-stjer­ne på ni må­ne­der. Ingen la­eg­ger ma­er­ke til per­sil­len »Jeg har selv haft sva­ert ved at sty­re mit tem­pe­ra­ment og har råbt ad folk og skabt mig som ’en ka­el­ling’. Det he­le hand­ler om, at man har så man­ge fø­lel­ser i det, man la­ver, at man bli­ver van­vit­tig af det. Og det er dét, der er far­ligt. Man er un­der et ka­em­pe pres fra folks for­vent­nin­ger, og det bli­ver så per­son­ligt. Men,

Det er mad, for fanden. Det kun­ne jeg se bag­ef­ter, da jeg blev lidt me­re vok­sen og kølig. Så la­en­ge ma­den sma­ger rig­tig godt, er der sgu ingen, der la­eg­ger ma­er­ke til, om per­sil­len lig­ger til høj­re el­ler til ven­stre,« si­ger Tho­mas Her­mann som en del af for­kla­rin­gen på det hid­si­ge tem­pe­ra­ment hos køk­ken­che­fer som Gor­don Ramsay, der dog og­så kan bun­de i en usta­bil for­tid.

Ramsay er født i Skot­land og vok­set op i Eng­land. Vol­de­lig al­ko­ho­li­ker Hans barn­dom var og­så pra­e­get af svigt og mis­brug, og i selv­bi­o­gra­fi­en ’Hum­b­le Pie’ forta­el­ler Ramsay, at hans far var vol­de­lig al­ko­ho­li­ker, og at fa­mi­li­en kon­stant flyt­te­de rundt. Al­le­re­de som 16-årig flyg­te­de han hjem­me­fra, fast be­slut­tet på at for­me sit eget liv.

I dag har den 50-åri­ge suc­ces­ful­de kok, re­stau­ra­tør og for­ret­nings­mand i den grad brudt den so­ci­a­le arv.

»Gor­don Ramsay er Han har et stort hold bag sig, der rul­ler det he­le ud, og han har re­stau­ran­ter over sto­re de­le af ver­den. Plus fjern­syns­pro­gram­mer, ko­gebø­ger, re­k­la­me­af­ta­ler og så vi­de­re. Han har vir­ke­lig for­stå­et at ud­nyt­te det vin­due, der åb­ne­de sig, da han blev tv-va­ert. Og nu le­ver han af sit navn. Det er sim­pelt­hen hans Jeg ken­der et par styk­ker, der har ar­bej­det på hans tre­stjer­ne­de re­stau­rant Min bed­ste­mor kun­ne gø­re det bed­re – og hun er død! i Lon­don. Og de så ham må­ske én gang om året,« si­ger Tho­mas Her­mann.

»Han var én af de før­ste, der fik tre Mi­che­lin-stjer­ner i Lon­don. Og han er helt sik­kert dyg­tig, men jeg sy­nes ik­ke, at han ga­stro­no­misk har aen­dret det helt sto­re.

Jeg kan ik­ke kom­me i tan­ker om en ret, han har skabt. Og han har ik­ke for­ny­et det nor­di­ske køk­ken, som No­ma for ek­sem­pel har gjort. El­ler skabt en sa­er­lig ret som an­dre Mi­che­lin-kok­ke,« si­ger Tho­mas Her­mann til BT.

I 2015 vur­de­re­de det ame­ri­kan­ske er­hvervs­ma­ga­sin For­bes, at Ramsays ind­tje­ning året for­in­den hav­de va­e­ret på na­e­sten fem mil­li­ar­der kro­ner, og at han var num­mer 21 på li­sten over de mest ind­tje­nen­de ce­le­bri­ties i ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.