Dø­de Vil­ma af stress?

BT - - NYHEDER -

OBDUKTION En lang og stres­sen­de rej­se fra ty­ske Ro­sto­ck til Aalborg Zoo kan have ta­get li­vet af is­b­jør­nen Vil­ma, der tors­dag dø­de for­an pu­bli­kum. Aalborg Zoo op­ly­ser, at den ef­ter­føl­gen­de obduktion har vist en blø­de­n­de tarm­be­ta­en­del­se. Det er sva­ert at af­gø­re, hvor­dan syg­dom­men er op­stå­et, men en af år­sa­ger­ne kan va­e­re den lan­ge trans­port­tid i for­bin­del­se med flyt­nin­gen.

»Is­b­jør­nen var ble­vet trans­por­te­ret li­ge in­den sin død, og man ken­der jo ek­sem­pel­vis en til­stand hos he­ste, hvor de kan få tarm­be­ta­en­del­se el­ler blød­nin­ger i for­bin­del­se med trans­port. Man kan ik­ke ude­luk­ke, at trans­por­ten kan have et med­vir­ken­de an­svar, da det kan stres­se dy­re­ne,« si­ger pro­fes­sor Hen­rik Elvang Jen­sen fra In­sti­tut for Ve­te­ri­na­er Syg­doms­bi­o­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Vil­ma an­kom til Dan­mark 20. ok­to­ber og skul­le bli­ve i Aalborg Zoo, ind­til den ty­ske zoo hav­de få­et byg­get et nyt is­b­jør­ne­an­la­eg. Ri­me­lig mi­stan­ke Mads Frost Ber­tel­sen, dyr­la­e­ge i Kø­ben­havns Zoo, vil ik­ke af­vi­se, at rejsen fra Tys­kland kan have va­e­ret død­brin­gen­de for hu­nis­b­jør­nen.

»Det er al­tid be­la­sten­de og stres­sen­de for et dyr at flyt­te fra et mil­jø til et an­det. Det er og­så der­for, at man ek­sem­pel­vis gi­ver dy­re­ne be­ro­li­gen­de stof­fer og er me­get om­hyg­ge­li­ge med trans­por­ten, for man ved, at det kan gi­ve dy­re­ne stress. Og man ved, at stress kan nedsa­et­te mod­stand­s­kraf­ten mod for­skel­li­ge syg­dom­me. Det er således ri­me­ligt at mista­en­ke, at Vil­mas død kun­ne have no­get med flyt­nin­gen at gø­re,« si­ger Mads Frost Ber­tel­sen.

Tri­ne Ham­mer Jen­sen, dyr­la­e­ge i Aalborg Zoo, forta­el­ler, at hun end­nu ik­ke vil gis­ne om år­sa­ger­ne til tarm­be­ta­en­del­sen. Ved ob­duk­tio­nen tog hun fle­re prø­ver fra den dø­de is­b­jør­ne­krop, og dem af­ven­ter hun stadig re­sul­ta­ter­ne af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.