Un­ge drop­per tv’et og tru­er pu­blic ser­vi­ce

BT - - KULTUR -

LI­CENS ’Men­ne­sker og Me­di­er’ på P1 Kurt Strand.

»Der er som sådan ik­ke no­get nyt i, at der er stor for­skel på børn og voks­nes me­di­e­for­brug, men at det er så mar­kant for­skel­ligt, som de vi­ser her, er over­ra­sken­de,« si­ger Kurt Strand.

»Når man spør­ger ud­val­gets med­lem­mer, hvor­dan man skal lø­se det, bli­ver de lidt lan­ge i spyt­tet. Og det kan jeg godt for­stå, for­di der er ik­ke no­gen en­kel­te løs­nin­ger,« si­ger han.

Ef­ter at ud­val­get har pra­e­sen­te­ret fem sce­na­ri­er for frem­ti­den, har po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg krid­tet ba­nen op. Blandt fle­re blå par­ti­er er der ef­ter pra­e­sen­ta­tio­nen enig­hed om, at TV2 skal sa­el­ges til en pri­vat ak­tør, og at DRs bud­get skal va­e­re min­dre. Klar til at sa­el­ge TV2 Me­di­e­ord­fø­rer­ne i bå­de Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og DF mel­der sig klar til at sa­el­ge TV2.

»Man kun­ne jo øn­ske sig, at po­li­ti­ker­ne stil­le og ro­ligt la­e­ser rap­por­ten uden at have de for­u­dind­ta­ge­de bril­ler på, hvor man på for­hånd har be­slut­tet sig for, om TV2 skal sa­el­ges, og om DR skal va­e­re stør­re el­ler min­dre,« si­ger Kurt Strand.

Con­nie Hedegaard vil ik­ke pe­ge på, hvil­ket sce­na­rie for frem­ti­dens pu­blic ser­vi­ce hun fo­re­tra­ek­ker. Og selv om det bli­ver en stor ud­for­dring at fin­de en ny mo­del, tror Hedegaard på, at det kan la­de sig gø­re.

»Man kan godt teg­ne et helt per­fekt pu­blic ser­vi­ce-sce­na­rie, hvor man kun­ne tjek­ke man­ge bok­se af. F.eks. at børn og un­ge får det, de vil have, på den må­de, de vil have det, og hvor fa­mi­li­en Dan­mark får nog­le fa­el­les kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler. Men det er me­get sva­e­re­re i det frem­ti­di­ge me­di­e­bil­le­de, end det har va­e­ret tid­li­ge­re, si­ger hun.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.