Med slag i

BT - - KULTUR -

1977, men slog for al­vor igen­nem i 90er­ne. I fre­dags ud­kom hen­des se­ne­ste ’Mi­ne eg­ne ve­je – i over­klas­sen, der for­svandt’ om hen­des fa­er­den i den dan­ske over­klas­se.

Bo­gen blev skre­vet, in­den hun i sommer blev ramt af dob­belt­si­dig lun­ge­be­ta­en­del­se, som var ved at ko­ste hen­de li­vet, og der­for hav­de hun tviv­let på, at hun vil­le nå at op­le­ve ud­gi­vel­sen. Holdt hu­mø­ret op­pe »Ja, min nye bog bli­ver re­vet va­ek i øje­blik­ket, og jeg har rø­de ører, for jeg tro­e­de ae­r­lig talt, at jeg dø­de, in­den den blev ud­gi­vet. Men jeg er her end­nu, selv­om jeg må­ske i dag ik­ke vil­le have skre­vet det, jeg gjor­de,« ly­der det un­der­fun­digt fra Aamund.

»Men jeg kun­ne ik­ke la­de va­e­re. Det holdt mit hu­mør op­pe,« til­fø­jer hun. Hun har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan hen­des smer­ter sy­nes min­dre sva­e­re, når hun skri­ver.

Over 20 bø­ger er det ble­vet til gen­nem åre­ne. Selv er Aamund mest stolt af ’Den grøn­ne po­rt’ og be­st­sel­ler­ro­ma­nen ’Col­ora­do drøm­me’, der ind­brag­te hen­de bog­hand­ler­nes pris ’De gyld­ne Laur­ba­er’ i 1998, forta­el­ler hun til BT.

Ja­ne Aamund har ka­em­pet mod kraeft, si­den hun som 33-årig fik kon­sta­te­ret liv­mo­der­hals­kra­eft. I 90er­ne blev hun først ramt af en sja­el­den kra­eft­ty­pe i ga­nen og se­ne­re bryst­kra­eft.

Hun har mar­ke­ret sig som en stem­me i de­bat­ten an­gå­en­de ak­tiv døds­hja­elp. For to år si­den for­tal­te hun ae­r­ligt om si­ne pla­ner med as­si­ste­ret selv­mord på den schweizi­ske kli­nik Dig­ni­tas. Bar­ne­bar­nets øn­ske »Jeg går ind for ak­tiv døds­hja­elp. Jeg har set og hørt for me­get på on­ko­lo­gi­ske af­de­lin­ger. Jeg har set så man­ge li­de, så man­ge rå­be om hja­elp. Jeg har sid­det ved døds­le­jer, jeg ik­ke glem­mer,« ly­der det fra for­fat­te­ren, hvis søn­ner dog ik­ke støt­ter hen­des øn­ske. Af ka­er­lig­hed til hen­de, har hun po­in­te­r­et.

»Mit bar­ne­barn Julie på ot­te år hav­de sagt, at hun øn­ske­de at la­ve en ma­ski­ne, som kun­ne gø­re far­mor rask igen. Den ma­ski­ne, Julie og jeg øn­sker os, den er ik­ke op­fun­det end­nu,« kon­klu­de­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.