An­ne Ga­de­gaard: Nej tak til ae­g­te­skab

BT - - KULTUR -

For man­ge er den ul­ti­ma­ti­ve vok­sen­drøm en vil­la, børn og en ring på fin­ge­ren. Men ik­ke for den dan­ske san­ger og blog­ger An­ne Ga­de­gaard.

»Jeg tror ik­ke, at det med at bli­ve gift er no­get for mig. Det ved jeg nok først for al­vor, når jeg bli­ver fri­et til. Men jeg tror det ik­ke,« si­ger hun og forta­el­ler, hvor­dan hen­des fora­el­dre kun blev gift af prak­ti­ske år­sa­ger, kort før mo­de­ren gik bort i 2010.

»Min mor hav­de et lidt tra­els for­hold til ae­g­te­skab. Hen­des fora­el­dre var selv ble­vet skilt, så hun tro­e­de ik­ke på det, og jeg er vok­set op med den sam­me op­fat­tel­se,« forta­el­ler hun ae­r­ligt og fort­sa­et­ter:

»Sam­ti­dig sy­nes jeg, at det er me­get ro­man­tisk at bli­ve gift. Tan­ken om den ene­ste ene og det løf­te, man gi­ver hin­an­den, til­ta­ler mig.«

Uan­set gif­te­mål el­ler ej drøm­mer An­ne Ga­de­gaard dog om det idyl­li­ske fa­mi­li­e­liv. Fak­tisk er hun sik­ker på, at hun skal have si­ne børn med ka­e­re­sten Chri­sti­an.

»Jeg vil ger­ne have børn, når jeg er 30. Hvis jeg ik­ke al­le­re­de har få­et børn til den tid, så er jeg nok ved at va­e­re der, si­ger san­ge­ren, der fyld­te 25 i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.