Drew Bar­ry­mo­res for­bil­led­li­ge skils­mis­se

BT - - TV -

Mens man på det se­ne­ste har hørt om, at nog­le skils­mis­ser i Hol­lywood er endt ud i sto­re dra­ma­er, grove be­skyld­nin­ger og en in­da­edt kamp om bør­ne­ne, så fo­re­går det langt me­re ro­ligt hos sku­e­spil­le­ren Drew Bar­ry­mo­re.

For ba­re tre må­ne­der si­den gik skils­mis­sen mel­lem Hol­lywood-dar­lin­gen og eks­man­den, sku­e­spil­ler Will Kopel­man, igen­nem, og det ty­der ik­ke på, at der er su­re mi­ner el­ler et stør­re dra­ma un­der op­sej­ling.

I hvert fald var Drew Bar­ry­mo­re en god og tro­fast støt­te, da eks­man­den søn­dag delt­og i ma­ra­ton­lø­bet New York Ci­ty Ma­rat­hon.

Sku­e­spil­le­ren var trop­pet op med par­rets to børn, og fra si­de­linj­en blev der hujet og hep­pet på eks­man­den, mens det he­le blev do­ku­men­te­ret på Drew Bar­ry­mo­res In­s­ta­gram.

Den 41-åri­ge stjer­ne be­kra­ef­te­de før­ste gang i april, at hun og Will Kopel­man hav­de be­slut­tet sig for at gå hver til sit ef­ter knap fi­re år som mand og ko­ne.

»En skils­mis­se kan fø­les som en fi­a­sko. Men man fin­der no­get godt i det, og li­vet går vi­de­re. Vo­res børn er vo­res ver­den, og vi ser frem til at le­ve re­sten af vo­res liv med dem som vo­res top­pri­o­ri­tet,« for­tal­te par­ret den­gang i en of­fi­ci­el med­del­el­se til ma­ga­si­net Pe­op­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.