HOS P

BT - - SPORTEN -

Un­der størst pres er land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de, der uden en sejr i fre­da­gens kamp mod Ka­sak­h­stan kan vin­ke far­vel til en VM-bil­let og må­ske end­da på­be­gyn­de sin egen fa­erd mod ud­gan­gen.

Den se­ne­ste lands­holds­sam­ling bød på fle­re spørgs­mål, end den gav svar. Land­stra­e­ne­ren har der­for mas­ser, han skal have be­sva­ret.

BT for­sø­ger sig med en hja­el­pen­de hånd og le­ger med tan­ken om, hvad land­stra­e­ne­ren vil­le spør­ge om, hvis han tog en tur hos psy­ko­lo­gen. Han er vir­ke­lig varm… Men skal jeg sat­se på 19-åri­ge Kas­per Dol­berg?

DER ER MAN­GE

TIRS­DAG 8. NOVEM­BER 2016

en om­ga­en­ge­lig mand. Han er hyg­ge­lig. Nord­man­den sva­rer på det he­le, og der er ingen su­re mi­ner, når spørgs­må­le­ne bli­ver na­er­gå­en­de. Ik­ke end­nu i hvert fald. Men der er sket no­get i tv-stu­di­er­ne, ef­ter Ha­rei­de har over­ta­get fra Morten Ol­sen. Det var ik­ke man­ge gan­ge, at Morten Ol­sen de­ci­de­ret blev på­dut­tet tak­ti­ske aen­drin­ger af eks­per­ter, men det er na­er­mest hver­dag for Åge Ha­rei­de. Se Stå­le Sol­bak­ken el­ler Ale­xan­der Zor­ni­ger – det sort­ner na­er­mest for øj­ne­ne af dem, hvis no­gen skul­le til­la­de sig at sa­et­te spørgs­måls­tegn ved de­res tak­ti­ske be­slut­nin­ger. Ha­rei­de er me­re over­ba­e­ren­de og lyd­hør, om end ingen jour­na­li­ster og eks­per­ter tviv­ler på, at han ken­der sin vej og fort­sa­et­ter ud ad den. Men det in­ter­es­san­te er, om og­så den dan­ske fod­bold­fan ser det på sam­me må­de, når land­stra­e­ne­ren kamp ef­ter kamp ik­ke ba­re får stil­let spørgs­mål til sin tak­tik, men alt­så de­ci­de­ret får go­de råd til aen­drin­ger af folk, som of­te ik­ke har set skyg­gen af et tra­e­ner­cer­ti­fi­kat.

valg at tra­ef­fe for den ka­e­re land­stra­e­ner i den kom­men­de tid. Og spe­ci­elt på an­grebs­po­sten står han over­for en af de sva­e­re­ste be­slut­nin­ger. Han har for­søgt sig med et par for­skel­li­ge kon­stel­la­tio­ner, men i de af­gø­ren­de kam­pe har Ni­co­lai Jørgensen og Vik­tor Fi­s­cher va­e­ret fo­re­truk­ket som de to i front. Det kan dog bli­ve aen­dret til den kom­men­de kamp. For lands­hol­det har brug for ny ener­gi. Et friskt men­talt pust. No­get at va­e­re be­gej­stret over. Det kan den 19-åri­ge Ajax-an­gri­ber Kas­per Dol­berg sør­ge for med det mo­men­tum, der i øje­blik­ket gør ham til en af de var­me­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re i Eu­ro­pa. Men og­så FCK’s Andreas Cornelius le­ve­rer go­de pra­e­sta­tio­ner uge ef­ter uge i bå­de Su­per­liga­en og i Cham­pions Le­ague. Der­for kun­ne de to va­e­re et bud på en helt ny duo. Men vra­ger Ha­rei­de så den hol­land­ske li­ga-top­sco­rer Ni­co­lai Jørgensen, der i Fey­eno­ord ban­ker mål ind på sam­lebånd, men på lands­hol­det end­nu ik­ke har slå­et helt igen­nem? Det kan han bli­ve nødt til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.