SYKOLÅGEN

BT - - SPORTEN -

TIRS­DAG 8. NOVEM­BER 2016 Hvor­dan vin­der jeg dan­sker­ne til­ba­ge?

DET HE­LE BE­GYND­TE

Hvad med midt­ba­nen?

PI­ER­RE-EMI­LE HØJB­JERG HAR DA ÅGE HA­REI­DE

Skal jeg le­de ef­ter le­de­re?

VIL LANDS­HOL­DET SAV­NE

Skal jeg skif­te sy­stem?

så godt. Men der er få bran­cher, hvor spa­en­det fra suc­ces til fi­a­sko er så kort som i fod­bol­dens ver­den. Da Åge Ha­rei­de fik job­bet som dansk land­stra­e­ner for snart et år si­den, vandt han hur­tigt dan­sker­ne over på sin si­de med simp­le vir­ke­mid­ler som et hyg­ge­ligt og åbent ge­myt, et la­en­ge øn­sket sy­stem­skif­te og fi­ne ind­le­den­de re­sul­ta­ter. Men på ba­re fi­re da­ge i be­gyn­del­sen af ok­to­ber blev med­vind til mod­vind og op­tur til ned­t­ur.

Ha­rei­des lands­hold tab­te til først Po­len og si­den Mon­te­ne­gro hjem­me i Par­ken og med ét var fol­ke­stem­nin­gen ik­ke med den nor­ske land­stra­e­ner og hans hold. Stem­nin­gen fra for­å­ret var plud­se­lig for­vand­let til den stem­ning af skuf­fel­se og uind­fri­e­de for­vent­nin­ger, som brin­ger tan­ker­ne hos de dan­ske fans et år til­ba­ge i ti­den til et ef­ter­år, der var alt an­det end godt for dansk lands­holds­fod­bold.

Åge Ha­rei­de skal ge­nero­bre de dan­ske fod­bold­hjer­ter og fol­ke­stem­nin­gen. Li­ge nu kra­e­ver det først og frem­mest én ting: En sejr og en over­be­vi­sen­de pra­e­sta­tion fra hans lands­hold i årets sid­ste be­ty­den­de land­skamp.

ind­til vi­de­re va­e­ret Ha­rei­des fa­ste hol­de­punkt på midt­ba­nen, men mens han i be­gyn­del­sen af nord­man­dens land­stra­e­ner­pe­ri­o­de blev flan­ke­ret af Tho­mas Dela­ney, tog Kvist plud­se­lig over.

Nu er spørgs­må­let, om Ha­rei­de vil prø­ve no­get nyt. I FC Kø­ben­havn fun­ge­rer Kvist og Dela­ney upå­kla­ge­ligt sam­men, og det har de og­så vist i Cham­pions Le­ague på højt ni­veau, og i Ajax har Las­se Schö­ne spil­let sig ind som en kre­a­tiv de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler.

Så mu­lig­he­der­ne er der for Ha­rei­de, men vil han sa­et­te Dan­marks frem­tid på ba­en­ken for at op­nå øje­blik­ke­lig suc­ces? Han kan va­e­re tvun­get til det, for Ka­sak­h­stan skal ned­ka­em­pes, hvis ik­ke Ha­rei­de al­le­re­de nu skal glip­pe målsa­et­nin­gen om VM, der og­så ud­gør slut­nin­gen på hans nu­va­e­ren­de kon­trakt. I en kamp, der for­ven­tes at bli­ve på Dan­marks be­tin­gel­ser, vil land­stra­e­ne­ren mu­lig­vis over­ve­je en me­re of­fen­siv kon­stel­la­tion på midt­ba­nen, og selv­om Højb­jerg og Dela­ney ik­ke var en ude­luk­ken­de suc­ces mod Mon­te­ne­gro, vil han nok sat­se på den sam­men­sa­et­ning. Da­ni­el, Ag­ger, lød spørgs­må­let, da den man­ge­åri­ge an­fø­rer i sommer lag­de støv­ler­ne på hyl­den? Sva­ret er på mindst ét punkt et ja. Ag­ger var den alt­over­skyg­gen­de le­der på Morten Ol­sens lands­hold, og hans far­vel har ef­ter­ladt et hul. Det sam­me har i øv­rigt Lars Ja­cob­sens. Af­ske­den med de to ru­ti­ne­re­de le­der­skik­kel­ser har sendt Si­mon Kja­er, Kas­per Sch­mei­chel og Chri­sti­an Erik­sen op i den ab­so­lut­te top af hie­rar­ki­et, hvor og­så Wil­li­am Kvist be­fin­der sig. Men Kja­er skal ty­de­lig­vis ven­de sig til sin nye kap­ta­jn­rol­le, Sch­mei­chel skal det sam­me – og Erik­sen og Kvist le­der på va­e­sent­ligt an­dre og me­re stil­fa­er­di­ge må­der, end den ver­ba­le Da­ni­el Ag­ger gjor­de det. I ef­ter­å­rets hid­ti­di­ge kam­pe har man­ge­len på en ru­ti­ne­ret no-bulls­hit-skral­de­mands­ty­pe va­e­ret ty­de­lig på et hold med utal­li­ge un­ge spil­le­re. Det kun­ne til dels lø­ses med en ru­ti­ne­ret ra­ev på si­de­linj­en, men selv om Åge Ha­rei­de har prø­vet det me­ste som tra­e­ner, er job­bet som dansk land­stra­e­ner stadig for­holds­vis nyt. Land­stra­e­ne­ren skal der­for for­sø­ge at pum­pe me­re le­der­skab ind i sit hold. Spørgs­må­let er blot hvor­dan?

til­t­rå­d­te som dansk land­stra­e­ner, var det med mel­din­gen om of­fen­siv, spr­ud­len­de fod­bold for­mu­le­ret i en ekso­tisk 3-5-2-op­stil­ling. Spil­let skul­le va­e­re di­rek­te med mas­ser af chan­cer til føl­ge, men ef­ter de før­ste tre kam­pe i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen har Ha­rei­de måt­te san­de, at tak­tik­ken har fejl­et. Og land­stra­e­ne­ren er al­le­re­de gå­et på kompromis med sin stil. Han gik i an­den halv­leg mod Mon­te­ne­gro over i en 4-4-2-op­stil­ling, der fun­ge­re­de me­get bed­re, og det er med de over­vej­el­ser i tan­ker­ne, at nord­man­den

går ind til ska­eb­ne­kam­pen mod Ka­sak­h­stan. Skal han aen­dre til en me­re kom­pakt for­ma­tion, el­ler skal han fort­sa­et­te med at sa­et­te sin lid til, at Dan­mark en­de­gyl­digt kan løf­te de­fen­si­ven i en 3-5-2-op­stil­ling? Me­get ty­der på, at Ha­rei­de er klar til at aen­dre. Han har selv ud­talt, at alt er i spil, så bliv ik­ke over­ra­sket, hvis dan­sker­ne stil­ler op i en 4-4-2 el­ler en 4-4-1-1 for at bli­ve i det tak­ti­ske nør­de­hjør­ne. Der bli­ver nødt til at ske no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.