Sei­er be­sin­der sig

BT - - SPORTEN -

OPBLØDNING TIDSLINJE 3. NOVEM­BER: 4. NOVEM­BER: 6. NOVEM­BER: 6. NOVEM­BER: 7. NOVEM­BER:

I et in­ter­view til DR Spor­ten ud­tryk­ker DIF-di­rek­tør Morten Møl­hom stor be­kym­ring over Ri­is’ co­me­ba­ck til dansk cy­kel­sport, idet han hen­vi­ser til den sto­re do­pin­grap­port, der ud­kom sid­ste år og do­ku­men­te­re­de Ri­is’ mar­kan­te le­del­ses­svigt som hol­de­jer.

»Jeg er be­stemt ik­ke glad for det,« sag­de Morten Møl­holm.

Ri­is’ kom­pag­non og fa­ste støt­te, Lars Sei­er Chri­sten­sen, ra­ser sent om af­te­nen på sin Fa­ce­book-pro­fil over Morten Møl­holms be­kym­ring og tru­er med at pud­se si­ne ad­vo­ka­ter på DIF.

»Den øko­no­mi­ske ska­de det­te måt­te på­fø­re os, vil de an­svar­li­ge bli­ve stil­let til an­svar for,« skri­ver Lars Sei­er.

Morten Møl­hom re­a­ge­rer køligt på trus­len om sags­an­la­eg.

»Man kan jo ik­ke true folk til tavs­hed med ad­vo­ka­ter,« si­ger han til BT.

Den ny­bag­te Ri­is­ryt­ter Ale­xan­der Kamp kom­mer på Fa­ce­book med en krads kri­tik af Morten Møl­holm.

»Man må vir­ke­lig un­dres over det kor­stog DIFs di­rek­tør, Hr. Morten Møl­holm, har gjort til sit livs mis­sion. Hvor­dan kan det no­gen­sin­de bli­ve idra­ets­ver­de­nens øver­ste sam­len­de or­ga­ni­sa­tions op­ga­ve at ar­bej­de må­l­ret­tet imod ta­len­t­ud­vik­ling i et af spe­ci­al­for­bun­de­ne. For det er de fa­cto kon­se­kven­sen. Det er sim­pelt­hen ho­ved­rysten­de idi­o­ti,« skrev den dan­ske me­ster blandt an­det.

Til BT re­a­ge­rer Morten Møl­hom på Ale­xan­der Kamps hår­de kri­tik og fø­ler sig ge­ne­relt mis­for­stå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.