SKAEBNEUGE

BT - - SPORTEN -

Det er selv­føl­ge­lig vig­tigt, at han snak­ker med an­dre hold, for det kan han bru­ge som pres­sions­mid­del mod Re­nault. Men jeg tror, han bli­ver hos dem. Jeg kan ik­ke se, der er an­dre med bed­re kva­li­te­ter Jo­hn Ni­el­sen GO­DE CHAN­CER

For­mel 1-eks­pert på TV3 Jo­hn Ni­el­sen me­ner, den un­ge dan­sker skal for­sø­ge at hol­de fast i Re­nault. Han ser nem­lig de helt sto­re ud­vik­lings­mu­lig­he­der for Ke­vin Magnus­sen hos Re­nault, og han tror og­så på, at det vil va­e­re i tea­mets egen bed­ste in­ter­es­se at skri­ve un­der med den dan­ske ra­cer­kø­rer.

»Det er selv­føl­ge­lig vig­tigt, at han snak­ker med an­dre hold, for det kan han bru­ge som pres­sions­mid­del mod Re­nault. Men jeg tror, han bli­ver hos dem. Jeg kan ik­ke se, der er an­dre med bed­re kva­li­te­ter.«

Eks­per­ten tror på, at Magnus­sens na­tur­ta­lent er det af­gø­ren­de for for­hand­lin­ger­ne, og­så selv­om ri­va­ler­ne kan le­ve­re go­de re­sul­ta­ter:

»Ri­va­len Jo­ly­on Pal­mer bli­ver aldrig ver­dens­me­ster. Det er der til gen­ga­eld chan­cer for, at Ke­vin bli­ver,« si­ger Jo­hn Ni­el­sen til BT. Ik­ke så sort/hvidt Spør­ger man mo­tor­sport­s­eks­pert og ra­cer­kø­rer Ron­nie Bre­mer, hand­ler det ik­ke kun om Ke­vin Magnus­sens ta­lent.

»Jeg ta­en­ker, at chan­cer­ne for, at Ke­vin kø­rer For­mel 1 na­e­ste sa­e­son er sto­re. Men hvil­ket team, han skal kø­re for, er sva­ert at si­ge. Det har ik­ke så me­get at gø­re med, om han er en god ra­cer­kø­rer el­ler ej – for det tror jeg ef­ter­hån­den ik­ke der kan va­e­re tvivl om, at han er,« si­ger Ron­nie Bre­mer.

Han ser en split­tel­se i top­pen af Re­nault, der gør, at de ik­ke end­nu har be­slut­tet sig for det sid­ste sa­e­de:

»Fo­re­stil dig, at Re­nault har brugt en mil­li­ard kro­ner, og al­li­ge­vel har de ik­ke kla­ret sig bed­re. Så er der jo no­gen, der skal have skyl­den, og det er al­tid let­test at pe­ge på kø­rer­ne.«

Ron­nie Bre­mer tror på, at Magnus­sen skif­ter hold, og han vil rå­de ham til at va­el­ge Haas, hvis de gi­ver ham en to­årig kon­trakt. Li­ge nu fo­re­stil­ler han sig, at Re­nault kun vil gi­ve Magnus­sen en etårig kon­trakt.

»En etåri­ge kon­trakt fra Re­nault vil va­e­re ud­tryk for, at de ik­ke sto­ler nok på ham. Og på en etårig kon­trakt kan Ke­vin ik­ke nå til­ba­ge i top­pen. De kan al­tid for­la­en­ge med ham ef­ter­føl­gen­de, men det sen­der da et sig­nal, hvis han får en etårig kon­trakt, når Hül­ken­berg har få­et en to­årig.«

Eks­per­ten hå­ber selv­føl­ge­lig på, at Ke­vin Magnus­sen får, hvad han øn­sker, men det kra­e­ver, at Re­nault­top­pen bli­ver eni­ge:

»Magnus­sen ved jo godt, at hvis han ry­ger ud nu, er od­dse­ne sa­tans små for, at han kom­mer til­ba­ge igen. Det he­le er ga­et­te­ri­er, for jeg tror ik­ke en­gang, de ved det selv end­nu.« F1-FEL­TET 2017 SOM DET SER UD I ØJE­BLIK­KET STÅR DAN­SKE­REN MED TO MU­LIG­HE­DER FOR 2017 IFØL­GE FLE­RE ME­DI­ER: En etårig kon­trakt med sit nu­va­e­ren­de hold, Re­nault, el­ler en to­årig kon­trakt med ame­ri­kan­ske Haas. SÅDAN SER DET BE­KRA­EF­TE­DE FOR­MEL 1-FELT LI­GE NU UD FOR 2017: MER­CE­DES: Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg. FER­RA­RI: Se­ba­sti­an Vet­tel og Ki­mi Räik­kö­nen. RED BULL: Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen. MCLA­REN: Fer­nan­do Alonso og Stof­fel Van­do­or­ne. TORO ROS­SO: Car­los Sainz og Da­ni­il Kvy­at. WIL­LI­AMS: Valt­te­ri Bot­tas og Lan­ce Stroll. RE­NAULT: Ni­co Hül­ken­berg og ? FOR­CE INDIA: Ser­gio Pérez og ? (ryg­te: Este­ban Ocon) MANOR: ? og ? SAUBER: ? og ? HAAS: ? og ?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.