Selv tak, Kas­per Hvidt

BT - - SPORTEN -

DER ER I fle­re år ble­vet spe­ku­le­ret i, hvor­når han vil­le ram­me sin ud­løbs­da­to. Ef­ter den­ne sa­e­son sker det så. Kas­per Hvidt si­ger far­vel og tak ef­ter en lang og gl­or­va­er­dig kar­ri­e­re. Og dansk hånd­bold skyl­der ve­te­ran-ke­e­pe­ren et brø­len­de højt ’selv tak’.

Den ka­ris­ma­ti­ske Hvidt, der skri­ver sig ind blandt de al­ler­stør­ste i den rød/hvi­de hånd­bold­hi­sto­rie, er nem­lig en af de spil­le­re, som har den største an­del i den suc­ces­forta­el­ling, her­re­lands­hol­det er ble­vet til i det­te årtu­sin­de. Han har sat et gi­gan­tisk af­tryk med bå­de sin per­son­lig­hed og sit ver­dens­klas­se­ni­veau, som vi blandt an­det så fol­det ud i 2008, da Dan­mark vandt den før­ste ti­tel på her­re­si­den med EM-gul­det – ik­ke mindst tak­ket va­e­re Kas­per Hvidt i en hyste­risk vel­spil­len­de ud­ga­ve.

Kas­per Hvidt er sam­ti­dig et sko­le­ek­sem­pel på, hvor­dan man kom­mer langt med sten­hårdt ar­bej­de. Han har og­så et ek­stra­or­di­na­ert ta­lent, ingen tvivl om det. Men det er pas­sio­nen, vin­der­men­ta­li­te­ten, tem­pe­ra­men­tet, de­di­ka­tio­nen, gal­ska­ben, en­ga­ge­men­tet, den uma­et­te­li­ge ti­tel­sult og en fuldstaendig ek­stra­or­di­na­er se­ri­ø­si­tet, som har ken­de­teg­net Hvidts kar­ri­e­re og en­der med at gi­ve ham me­re end 20 år på top­plan. Hans indstil­ling har uden tvivl va­e­ret in­spi­re­ren­de og mo­ti­ve­ren­de for man­ge un­ge am­bi­tiø­se hånd­bold­spil­le­re, som har set, hvad det kra­e­ver at kom­me op på øver­ste hyl­de DET ER DEN selv­sam­me kom­pro­mis­lø­se at­ti­tu­de, der og­så har gjort, at Kas­per Hvidt har delt van­de­ne og få­et uven­ner, men hans indstil­ling har uden tvivl va­e­ret in­spi­re­ren­de og mo­ti­ve­ren­de for man­ge un­ge am­bi­tiø­se hånd­bold­spil­le­re, som har set, hvad det kra­e­ver at kom­me op på øver­ste hyl­de. Det gør Hvidt til et le­ven­de be­vis på, hvor­dan dansk her­re­hånd­bold har ryk­ket sig fra at va­e­re en små­pa­te­tisk stør­rel­se i 1990er­ne til at va­e­re en helt an­der­le­des po­tent og se­ri­øs støb­ning i 00er­ne og 10er­ne.

Men nu lak­ker det alt­så mod en­den for Kas­per Hvidt, som vil have run­det 41 år ved sit kar­ri­e­re­stop, og det er ef­ter min me­ning en for­nuf­tig be­slut­ning.

Hans ni­veau og red­nings­pro­cen­ter­ne er fal­det. Han har ik­ke li­ge så let ved at vin­de kam­pe­ne på egen hånd i de sid­ste fem mi­nut­ter, som han el­lers har gjort til sit va­re­ma­er­ke, si­den han re­tur­ne­re­de til Dan­mark i 2009 ef­ter en ud­land­skar­ri­e­re i Spa­ni­en og Tys­kland.

Han hol­der stadig høj klas­se i pe­ri­o­der, men der er ble­vet la­en­ge­re mel­lem stor­kam­pe­ne. Dér, hvor vi bli­ver min­det om, hvor­for han i en år­ra­ek­ke blev reg­net for en af ver­dens bed­ste mel­lem sta­en­ger­ne. Og der er ingen grund til at tra­ek­ke kar­ri­e­ren ud, når der er mu­lig­hed for at stop­pe på top­pen og bli­ve hu­sket som det, Kas­per Hvidt er:

En unik spil­ler og en af de al­ler­stør­ste i dansk hånd­bolds hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.