Ni­co­las og m

BT - - SPORTEN -

BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Nygaard, har over­va­e­ret fle­re end 500 For­mel 1-løb og med und­ta­gel­se af Tom Bel­søs før­ste, der stop­pe­de få me­ter ef­ter start­linj­en, har han va­e­ret til samt­li­ge løb med dansk del­ta­gel­se. Nu ud­gi­ver han bo­gen ’For­mel 1 – mod alle od­ds’, hvor han forta­el­ler hi­sto­ri­er­ne bag de fem danskere, der har va­e­ret en del af mo­tor­spor­tens fi­ne­ste klas­se. En bog spa­ek­ket med anek­do­ter, som i det, vi her brin­ger ud­drag af, hvor Pe­ter Nygaard be­skri­ver, hvor­dan Ni­co­las Kiesa, som i dag er bedst kendt som eks­pert, når TV3+ sen­der For­mel 1, ad sno­e­de om­ve­je kom til at re­pra­e­sen­te­re Mi­nar­di. Ud­drag af ka­pit­let: NI­CO­LAS OG MIL­LI­O­NER­NE I som­me­ren 2003 er Ni­co­las Kiesa ik­ke det mest åben­ly­se bud på en ny For­mel 1-kø­rer. Året før er han de­bu­te­ret i For­mel 3000, der er klas­sen li­ge un­der For­mel 1, men tre po­int og en sam­let 12. plads er ik­ke nok til at få For­mel 1-bos­ser­ne til at gå i selvsving. Mens de­but­sa­e­so­nen blev til­bragt hos et af For­mel 3000-se­ri­ens de­ci­de­re­de bund­hold, er han i 2003 ryk­ket op i det del­vist dan­ske­je­de Team Den Blå Avis. Her har han vun­det en over­ra­sken­de sejr i Mon­te Car­lo, hvor han fra en be­ske­den start­pla­ce­ring med sik­ker kør­sel avan­ce­re­de til en flot an­den­plads. Sven­ske Björn Wird­heim lå langt for­an dan­ske­ren, men vil­le på sid­ste om­gang li­ge vin­ke til si­ne gla­de me­ka­ni­ke­re, da han pas­se­re­de det ter­ne­de flag. Han sa­en­ke­de far­ten, men mål­stre­gen var la­en­ge­re frem­me, end han hav­de reg­net med, og in­den han igen får gi­vet gas, er Ni­co­las drø­net for­bi og har vun­det lø­bet.

Team Den Blå Avis blev op­ret­tet i 1997 med Ja­son Watt som kø­rer. Den Blå Avis-ejer Karsten Ree vil­le hja­el­pe sin lands­mand, og ind­gik sam­ar­bej­de med Jan Magnus­sens da­va­e­ren­de ma­na­ger David Sears. Den en­gel­ske ra­cer-bag­mand hav­de i for­vej­en et af For­mel 3000-se­ri­ens bed­ste team, Su­per Nova, men her var der ik­ke plads til de­butan­ten Watt. Løs­nin­gen blev Team Den Blå Avis – et Su­per Nova-sa­tel­lit­team dre­vet af David Sears og fi­nan­si­e­ret af Karsten Ree.

I 2003 er det hår­de ti­der i For­mel 3000. Klas­sen er ble­vet så dyr, at det er sva­ert at fin­de in­ter­es­se­re­de kø­re­re, der har sponso­rer nok til at fi­nan­si­e­re et hel sa­e­son. Ni­co­las har so­lid op­bak­ning fra den dan­ske Peu­geot-im­por­tør og fir­ma­ets en­tu­si­a­sti­ske di­re­kør Hans Bruun. Men Sears har sva­ert ved at fyl­de si­ne i alt fi­re plad­ser hos Team Den Blå Avis og Su­per Nova, og op til mester­ska­bets sy­ven­de af­de­ling, der af­vik­les på Sil­ver­sto­ne som sup­port-ra­ce til det bri­ti­ske For­mel 1 Grand Prix, be­slut­ter man at luk­ke Team Den Blå Avis, og Ni­co­las flyt­tes over i Su­per Nova.

Og­så i For­mel 1 er der aen­drin­ger på vej. Den en­gel­ske rook­ie Justin Wil­son har kørt en im­po­ne­ren­de før­ste sa­e­son-halv­del for det lil­le Mi­nar­di-team, og ryg­tes på vej til Jagu­ar, hvor man ik­ke er im­po­ne­re­de af bra­si­li­a­ne­ren An­to­nio Pizzo­nia.

Wil­son er en af de man­ge un­ge kø­re­re, der i åre­vis har ka­em­pet for at få en chan­ce i For­mel 1. Hans ma­na­ger, den tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer Jo­nat­han Pal­mer, fin­der til sidst en me­get al­ter­na­tiv løs­ning: Han la­der Justin Wil­son børsno­te­re – han op­ret­ter sim­pelt­hen et sel­skab, Justin Wil­son A/S, hvor al­ver­dens For­mel 1-fans kan kø­be ak­tier i ’de­res’ For­mel 1-kø­rer. Det er ri­sky bu­si­ness, for kun hvis Wil­son slår igen­nem og be­gyn­der at tje­ne sto­re pen­ge i For­mel 1, har in­ve­sto­rer­ne ud­sigt til at få for­ren­tet de­res pen­ge. Al­li­ge­vel bli­ver ak­tie­sel­ska­bet en suc­ces, og Pal­mer kan med to mil­li­o­ner dol­lar sik­re Wil­son et For­mel 1-sa­e­de hos Mi­nar­di-tea­met i 2003-sa­e­so­nen. Den an­den Mi­nar­di kø­res af Jos Ver­stap­pen. Hol­la­en­de­ren, der i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.