Il­li­o­ner­ne

BT - - SPORTEN -

1998 af­lø­ste Jan Magnus­sen i Stewart-tea­met, er vant til at få løn for at kø­re, men ef­ter et års pau­se fra For­mel 1 er det kun Mi­nar­di, der er in­ter­es­se­re­de i ham for 2003. Og med den nye, kost­ba­re mo­to­raf­ta­le, er Stod­dart nødt til at kra­e­ve pen­ge af hol­la­en­de­ren, men man fin­der en løs­ning, der til­freds­stil­ler alle par­ter. Ver­stap­pen og hans ma­na­ger får rå­dig­hed over en stor del af re­k­la­me­plad­sen på Mi­nar­di-ra­cer­ne, og når de før­ste 1,5 mil­li­o­ner dol­lar fra hol­land­ske fir­ma­er er kom­met ind til tea­met, de­ler Ver­stap­pen og Stod­dart re­sten. Da det lyk­kes at fin­de sponso­rer for be­ty­de­ligt me­re end de op­rin­de­li­ge 1,5 mil­li­o­ner dol­lar, kan Ver­stap­pen med en vis ret ha­ev­de, at han får løn for at kø­re For­mel 1 i 2003.

Jo­nat­han Pal­mer skal på en el­ler an­den må­de ud af af­ta­len med Mi­nar­di, og han for­sø­ger at fin­de en kø­rer, der bå­de kan over­ta­ge Wil­sons sa­e­de og be­ta­le for det. Han rin­ger til den tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer Pi­ers Hun­ni­sett, der nu er ma­na­ger for Ni­co­las Kiesa.

»Jo­nat­han var min ma­na­ger, da jeg kør­te, og vi hav­de holdt for­bin­del­sen,« forta­el­ler Hun­ni­sett.

»Da Wil­son fik chan­cen for at skif­te fra Mi­nar­di til Jagu­ar, hav­de Jo­nat­han stadig nog­le af­drag, der skul­le be­ta­les til Mi­nar­di. Ni­co­las var ik­ke rig­tig på ra­da­ren, men jeg var på det tids­punkt og­så ma­na­ger for in­de­ren Na­rain Kart­hi­key­an, og Jo­nat­han spurg­te, om Na­rain kun­ne va­e­re in­ter­es­se­ret i at over­ta­ge Wil­sons plads hos Mi­nar­di. Men jeg vid­ste, at Na­rain på det tids­punkt ik­ke hav­de pen­ge nok til at ryk­ke op i For­mel 1, så jeg ta­enk­te med det sam­me me­re på Ni­co­las. Han hav­de hel­ler ik­ke man­ge pen­ge, men hans si­tu­a­tion var trods alt bed­re end Na­rains – han vil­le helt sik­kert ik­ke få fle­re pen­ge fra Indien i den sa­e­son. Ni­co­las var må­ske ik­ke det mest op­lag­te valg til For­mel 1 på det tids­punkt, men han var des­pe­rat ef­ter at få chan­cen, for For­mel 1 var hans sto­re drøm. Og jeg vid­ste, at Hans Bruun fra Peu­geot Dan­mark ger­ne vil­le hja­el­pe Ni­co­las. Hans var fan­ta­stisk. Han el­ske­de ra­cing, og hjalp og­så an­dre dan­ske kø­re­re. Han gjor­de ut­ro­ligt me­get for dansk mo­tor­sport i de år. Og så hå­be­de vi og­så, at Den Blå Avis vil­le spa­e­de til.«

»Jeg var på Sil­ver­sto­ne til det bri­ti­ske grand­prix, og jeg kan hu­ske, hvor­dan jeg sneg mig bag nog­le bu­ske for at kom­me ind i Mi­nar­dis mo­tor­ho­me ad bag­ind­gan­gen – ingen måt­te op­da­ge, hvad jeg hav­de gang i. Så mens Ni­co­las kør­te For­mel 3000 for Su­per Nova ude på ba­nen, for­hand­le­de jeg For­mel 1 med Mi­nar­di i de­res mo­tor­ho­me. Ni­co­las vid­ste, hvad jeg ar­bej­de­de på, men kend­te ik­ke de­tal­jer­ne. Jeg un­der­skrev så kon­trak­ten, men kun­ne ik­ke af­slø­re no­get, for det he­le var selv­føl­ge­lig af­ha­en­gigt af, at Justin Wil­son fik sin Jagu­ar-af­ta­le. Jeg kan hu­ske, at jeg da­gen ef­ter lø­bet sad hjem­me på mit kon­tor, da de i ra­dio­en an­non­ce­re­de, at ’Bri­tish dri­ver Justin Wil­son has sig­ned for Jagu­ar’ – så vid­ste jeg, at vo­res de­al og­så var hjem­me,«forta­el­ler Hun­ni­sett.

Af­ta­len be­ty­der, at Ni­co­las og hans øko­no­mi­ske bag­land skal be­ta­le 1,2 mil­li­o­ner dol­lar for sa­e­so­nens fem sid­ste løb.

»Det var en ind­vik­let de­al, for Mi­nar­di skyld­te pen­ge til Cosworth for mo­to­rer, så vo­res pen­ge blev fak­tisk be­talt di­rek­te til Cosworth,« forta­el­ler Hun­ni­sett. En an­den del af Mi­nar­dis ga­eld til Cosworth bli­ver ef­ter­gi­vet af Ford som en del af af­ta­len om at Wil­son frem­over kø­rer for Jagu­ar.

Ni­co­las Kiesa øko­no­mi­ske bag­land hed­der of­fi­ci­elt Scan­di Mo­tor­sport A/S, og er et sel­skab un­der den dan­ske Peu­geot-im­por­tør. Fir­ma­et, der le­des af Hans Bruun, har til for­mål at fin­de og ud­vik­le nye, dan­ske mo­tor­sport­sta­len­ter. Ud­valg­te kø­re­re får plads i et Peu­geot­støt­tet go­kart-team, og hvis de kla­rer sig til­stra­ek­ke­ligt godt, til­by­des de øko­no­misk hja­elp til at ryk­ke op i for­mel-ju­ni­o­r­klas­ser som for ek­sem­pel For­mel Ford. Her­ef­ter kan der ydes støt­te til den vi­de­re vej op ad det in­ter­na­tio­na­le ra­cer-hie­rar­ki helt frem til For­mel 1. Ni­co­las Kiesa er den før­ste, der er kørt he­le vej­en med Peu­geot/Scan­di Mo­tor­sport: Der stod Peu­geot på hans go­kar­ter i star­ten af 1990er­ne og se­ne­re og­så på hans bi­ler i For­mel Ford, For­mel 3 og For­mel 3000.

»Der var ta­le om en af de sa­ed­van­li­ge kon­trak­ter. Hans Bruun og Peu­geot til­bød mig at låne pen­ge­ne, og jeg skul­le be­ta­le til­ba­ge, når jeg be­gynd­te at tje­ne sto­re pen­ge i For­mel 1. Jeg sy­nes ik­ke, der var så me­get at ta­en­ke over – når man er ung og drøm­mer om For­mel 1, ta­en­ker man kun på det na­e­ste løb el­ler den na­e­ste sa­e­son,« si­ger Ni­co­las.

»Det er stort, det her,« jub­le­de Ni­co­las, da kon­trak­ten en­de­lig of­fent­lig­gø­res ba­re 10 da­ge in­den hans før­ste løb, Tys­klands Grand Prix i Ho­ck­en­heim.

»Jeg var ude og kø­re, da jeg blev rin­get op, og fik at vi­de, at tin­ge­ne var fal­det på plads. Det var så ufat­te­ligt, at jeg måt­te kø­re ind på en bus­hol­de­plads og hol­de la­en­ge for li­ge at sam­le tan­ker­ne. Men jeg har pi­sto­len for pan­den, for det SKAL gå godt: Kun ved at im­po­ne­re i de fem løb, jeg skal kø­re for Mi­nar­di i år, kan jeg fort­sa­et­te i For­mel 1 i 2004. Og jeg VIL bli­ve i For­mel 1 i de na­e­ste man­ge år – alt an­det vil va­e­re en ka­ta­stro­fe for min kar­ri­e­re,« si­ger han. (Ni­co­las Kiesa nå­e­de at kø­re fem løb, som han alle fuld­før­te, dog uden at få po­int.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.