Be’ om re­van­che

BT - - SPORTEN -

LOK­KE, LOK­KE ... Su­gar Ray Ro­bin­son og Ge­or­ge Fore­man gjor­de det. Det sam­me gjor­de Su­gar Ray Leo­nard og Muham­mad Ali. Og så­ma­end og­så Bri­an Ni­el­sen. Lag­de bok­se­hand­sker­ne på hyl­den for si­den at for­try­de. Den se­ne­ste i ra­ek­ken til at for­try­de et kar­ri­e­re­stop var den fi­lip­pin­ske bok­ser Man­ny Pa­cqui­ao, der søn­dag mor­gen dansk tid var til­ba­ge i rin­gen, hvor han gen­vandt ver­dens­mester­ska­bet i wel­ter­va­egt med en po­int­sejr over Jes­sie Var­gas ef­ter syv må­ne­ders pen­sion.

Nu hå­ber 37-åri­ge ’Pa­c­man’ på, at det vil lyk­kes at lok­ke en an­den le­gen­de til at føl­ge hans vej ud af pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­sen, ame­ri­ka­ne­ren Floyd Maywe­at­her, der i maj sid­ste år vandt på po­int over Pa­cqui­ao i en kamp, der var døbt ’år­hund­re­dets bok­se­kamp’. »Alle bok­se­fans øn­sker at se en

så hvor­for ik­ke?,« si­ger Pa­cqui­ao. Har tid­li­ge­re gjort co­me­ba­ck Det vil i så fald va­e­re an­den gang, den nu 39-åri­ge Maywe­at­her for­try­der et kar­ri­e­re­stop. Før­ste gang var i 2007, men 21 må­ne­der se­ne­re vend­te han til­ba­ge til rin­gen, hvor han bok­se­de 49 kam­pe uden at ta­be. Spe­ku­la­tio­ner­ne er tid­li­ge­re gå­et på, at Maywe­at­her ger­ne vil nå op på 50 kam­pe uden ne­der­lag.

Ind­til vi­de­re har han ingen pla­ner i den ret­ning, men han har om­vendt hel­ler ik­ke af­vist, at et co­me­ba­ck kan kom­me på ta­le.

I we­e­ken­den var han ved rings­i­de, da ’Pa­c­man’ ero­bre­de WBO-ba­el­tet, og Maywe­at­hers til­ste­de­va­e­rel­se ved Pa­cqui­a­os kamp var må­ske et led i en stør­re for­hand­ling om et nyt mø­de mel­lem de to.

»Jeg mød­tes med hans ma­na­ger, og jeg sag­de, at jeg ger­ne vil­le in­vi­te­re Floyd til kam­pen, og de sag­de, det var i or­den. Nu har vi en di­rek­te kon­takt til dem, og så vil det va­e­re nem­me­re at snak­ke med dem om, hvor­når der skal va­e­re en re­van­che,« si­ger Man­ny Pa­cqui­ao. Slog alle re­kor­der Sid­ste års kamp mel­lem de to bok­se­re slog en lang ra­ek­ke re­kor­der for ind­tje­ning for bå­de bok­ser­ne og tv­sel­ska­ber­ne. De en­de­li­ge tal er ik­ke kom­met frem, men det an­slås i bok­se­mil­jø­et, at Floyd Maywe­at­her fik 120 mil­li­o­ner dol­lar for sej­ren, mens Pa­cqui­ao fik 80 mil­li­o­ner dol­lar ud af at bok­se kam­pen.

Ale­ne i USA blev tv-sig­na­let til kam­pen købt for 400 mio. dol­lar, hvil­ket sva­re­de til 2,66 mia. kr. på tids­punk­tet for kam­pen. Med salg af in­ter­na­tio­na­le ret­tig­he­der løb be­lø­bet op i om­kring 500 mio. dol­lar. Alle bok­se­fans øn­sker at se en så hvor­for ik­ke?

AN­DRE BE­RØM­TE CO­ME­BA­CK SU­GAR RAY RO­BIN­SON: Af man­ge an­set for at va­e­re den bed­ste bok­ser no­gen­sin­de. Gik på pen­sion i 1952 ef­ter 136 kam­pe, hvoraf de 131 var sej­re. Gjor­de co­me­ba­ck i 1955 og fort­sat­te helt frem til 1969, in­den han sag­de far­vel ef­ter sin kamp num­mer 200. Var un­der­vejs i kar­ri­e­ren ver­dens­me­ster i bå­de wel­ter­va­egt og mel­lemva­egt GE­OR­GE FORE­MAN: Gik på pen­sion i 1977 ef­ter sit ne­der­lag til Ron Ly­le. Vend­te til­ba­ge i 1987 og blev ver­dens­me­ster i sva­er­va­egt i WBA og IBF i 1994, in­den han en­de­gyl­digt trak sig til­ba­ge i 1997 som 48-årig. MUHAM­MAD ALI: Det va­re­de ik­ke la­en­ge, men ’Den største’ nå­e­de at indstil­le kar­ri­e­ren ef­ter sej­ren over Leon Spinks i 1979 for så at ven­de til­ba­ge og for­sø­ge at vin­de VM-ba­el­tet i sva­er­va­egt for fjer­de gang i en kamp mod Lar­ry Hol­mes året ef­ter. Den tab­te han, og det sam­me var til­fa­el­det med op­gø­ret mod Tre­vor Ber­bi­ck i 1981, som blev Alis 61. og sid­ste. SU­GAR RAY LEO­NARD: Ver­dens­me­ster i fem va­egt­klas­ser ... og i at gå på pen­sion. Nå­e­de at gø­re co­me­ba­ck tre gan­ge, in­den det i 1997 var de­fi­ni­tivt slut for en af 1980er­nes bed­ste bok­se­re. BRI­AN NI­EL­SEN: Vo­res alle sam­mens ’Su­per Bri­an’ fik en sid­ste tur i ma­ne­gen i Kon­cert­hu­set i 2011 mod ingen rin­ge­re end Evan­der Ho­ly­fi­eld. Den den­gang 46-åri­ge bok­se­bam­se hav­de på da­va­e­ren­de tids­punkt va­e­ret pen­sio­ne­ret i ni år og tab­te da og­så til den 50-åri­ge tid­li­ge­re ver­dens­me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.