Farums by­kon­ge er død

Den tid­li­ge­re po­li­ti­ker og borg­me­ster Pe­ter Brixtof­te er død. Han blev 66 år

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re Ven­stre-po­li­ti­ker, skat­te­mi­ni­ster og borg­me­ster i Farum Kom­mu­ne blev fun­det død i går.

Det be­kra­ef­ter Pe­ter Brixtof­tes tre døtre, Vi­be­ke Brixtof­te, Sig­ne Brixtof­te og Ma­rie Mag­ne Lar­sen, i en pres­se­med­del­el­se. Iføl­ge Ek­stra Bla­det var det en af de tre døtre, der fandt den 66-åri­ge Brixtof­te i hans lej­lig­hed i Farum.

Brixtof­te blev valgt ind i Fol­ke­tin­get for Ven­stre i 1973, men blev for al­vor kendt i of­fent­lig­he­den som borg­me­ster i Farum Kom­mu­ne. En post, han be­stred fra 1986 til 2002.

Her fik hans in­te­gra­tions­pro­jek­ter og ae­l­drepo­li­tik, der bl.a. in­klu­de­re­de kom­mu­nalt be­tal­te sol­fe­ri­er, me­gen po­si­tiv op­ma­er­k­som­hed, og tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen kald­te Farum for en ’møn­ster­kom­mu­ne’.

Sa­gen rul­ler

Men i 2002 vak­le­de tro­nen un­der by­kon­gen. I fe­bru­ar kun­ne BT af­slø­re, at Brixtof­te brug­te sto­re sum­mer på re­pra­e­sen­ta­tion med bl.a. me­get dy­re re­stau­rant­be­søg og dit­to vi­ne.

Sa­gen rul­le­de, og det kom se­ne­re frem, at Brixtof­te hav­de ydet hem­me­li­ge lån til og ind­gå­et ulov­li­ge af­ta­ler med Farum Bold­klub.

Rets­op­gø­ret om Pe­ter Brixtof­tes tid som borg­me­ster i Farum og det ef­ter­føl­gen­de fa­engsels­op­hold tog hårdt på ham Døtre i pres­se­med­del­el­se

Pe­ter Brixtof­te blev dømt for groft man­datsvig og fik en dom på fi­re års fa­engsel. Han på­be­gynd­te sin stra­f­af­so­ning i au­gust 2008 og blev prø­ve­løsladt i 2011.

Rets­sa­gen om­fat­te­de og­så en kre­a­tiv form for sponsora­ter. Pe­ter Brixtof­te lod Farum Kom­mu­ne be­ta­le over­pris for bl.a. pen­sio­ni­strej­ser og byg­ge­op­ga­ver for så at bru­ge de ek­stra penge på sponsor­støt­te til lo­ka­le bold­klub­ber.

Al­ko­hol­mis­brug

Sa­gen ta­e­re­de hårdt på po­li­ti­ke­ren, be­skri­ver hans døtre.

»Rets­op­gø­ret om Pe­ter Brixtof­tes tid som borg­me­ster i Farum og det ef­ter­føl­gen­de fa­engsels­op­hold tog hårdt på ham og før­te til et om­fat­ten­de al­ko­hol­mis­brug, som han ka­em­pe­de med i fle­re år,« ly­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Pe­ter Brixtof­te ef­ter­la­der sig ud­over de tre døtre og­så syv bør­ne­børn, sin ka­e­re­ste gen­nem me­re end 10 år, Na­dia Alim, sin mor og bro­de­ren Jens Brixtof­te.

FO­TO: IDA GULDBAEK ARENTSEN

Pe­ter Brixtof­te blev i går fun­det død i sin lej­lig­hed i Farum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.