’Al­tid po­si­tiv – men al­drig lyk­ke­lig’

BT - - NYHEDER -

VENSKAB sit liv. Dét, han pra­este­re­de til en vis grad i Farum... Det var jo ik­ke for in­gen­ting, at An­ders Fogh kald­te det en møn­ster­kom­mu­ne. Men hvad der så sker ef­ter­føl­gen­de, ved vi jo al­le sam­men. Den me­get tragi­ske rets­sag og hvad det ko­ste­de ham og fa­mi­li­en – det har va­e­ret sten­hårdt,« forta­el­ler en trist Øster­gaard.

Som en­tre­prenant borg­me­ster rin­ge­de Brixtof­te of­te til Øster­gaard for at få go­de råd – blandt an­det om sta­dionbyg­ge­ri – men den 73-åri­ge er­hvervs­mand un­der­stre­ger, at selv­om han be­trag­te­de den tid­li­ge­re borg­me­ster som en god ven, så var de ik­ke na­e­re ven­ner. Of­te ga­est i Par­ken »Vi sås ved for­skel­li­ge be­gi­ven­he­der, og han var of­te ga­est i Par­ken, men vi sås ik­ke pri­vat,« slår han fast.

Sid­ste gang Flem­m­ing Øster­gaard så Brixtof­te, var da FC Nord­s­ja­el­land spil­le­de i Par­ken den 30. juli i år.

»Pe­ter var udadtil me­get glad til det sid­ste, og gu­der­ne va­e­re lo­vet, at han hav­de si­ne tre døtre, men han var ik­ke en lyk­ke­lig mand.«

»Han var som sa­ed­van­lig – me­get po­si­tiv, men jeg kan og­så godt kig­ge i folks øj­ne. Og der så jeg en trist mand,« kon­klu­de­rer Don Ø. Min­neso­ta­be­hand­ling i USA Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Pe­ter Brixtof­te i pe­ri­o­der ka­em­pe­de med et for stort al­ko­hol­for­brug, og i kølvan­det på Brixtof­te-skan­da­len sam­le­de en grup­pe af hans na­e­re ven­ner ind til et af­vaen­nings­op­hold – en Min­neso­ta-kur – i USA.

Ven­ner­ne bad Flem­m­ing Øster­gaard om at hja­el­pe dem med at over­ta­le ham til at ta­ge af sted.

»Jeg tror, de bad mig om det, for­di vi hav­de en gen­si­dig respekt. Han var vant til at va­e­re om­gi­vet af folk, der al­tid gav ham ret, men det gjor­de jeg ik­ke, så han respek­te­re­de mit råd,« forta­el­ler Øster­gaard.

Sam­me dag blev Brixtof­te kørt til Ham­borg og fløj der­fra vi­de­re til USA.

»Desva­er­re for Pe­ter - og ven­ner­ne, der hav­de spa­ret sam­men til det – af­brød han for­lø­bet,« si­ger er­hvervs­man­den, der i de ef­ter­føl­gen­de år så min­dre til ven­nen.

»Han var al­tid på ga­e­ste­li­sten, men jeg sag­de, at han skul­le bli­ve va­ek, hvis han blev ved med at drik­ke. Han hav­de sva­ert ved at er­ken­de sit mis­brug. Hans død er tragisk for hans sø­de døtre, som jeg kend­te lidt til,« af­slut­ter han. Me­get tragisk – ik­ke mindst for hans tre sø­de døtre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.