Den sid­ste halv­tred­ser

BT - - NYHEDER -

KRO­NER OG ØRE på­ført sit avan­ce­re­de fler­far­ve­tryk på for- og bag­si­den, kob­ber­t­råd, vand­ma­er­ke, ho­lo­gram og en ra­ek­ke hem­me­li­ge sik­ker­hed­s­ken­de­tegn, som ik­ke en­gang tryk­ker­ne ken­der.

Sam­me dag pra­e­ges den sid­ste mønt – en ty­ve­kro­ne – og der­med er en 1.000 år gam­mel tra­di­tion i Dan­mark for­bi. Flyt­ter til Fin­land Fra nytår flyt­ter pra­eg­nin­gen af dan­ske mønt­er til en fa­brik i Fin­land.

Hvor dan­ske pen­ge­sed­ler skal tryk­kes i frem­ti­den, af­gø­res først i 2017, når Na­tio­nal­ban­ken har fun­det det bed­ste og bil­lig­ste tryk­ke­ri et sted i Eu­ro­pa. Bru­ger fa­er­re kon­tan­ter Na­tio­nal­bank­di­rek­tør Hu­go Frey Jen­sen for­kla­rer luk­nin­gen med dan­sker­nes fal­den­de brug af kon­tan­ter.

»Vi sy­nes, det er ve­mo­digt, at vi luk­ker sed­del­tryk­ke­ri­et. Men vi har vur­de­ret, at når vi kun skal hol­de det­te an­la­eg kø­ren­de en tred­je­del af året, er det ik­ke øko­no­misk an­svar­ligt at fort­sa­et­te. Dan­sker­ne bru­ger fa­er­re sed­ler i dag­lig­va­re­hand­len. Der­for sli­des de min­dre, og der skal pro­du­ce­res fa­er­re,« si­ger han.

Luk­nin­gen gi­ver en år­lig be­spa­rel­se på 10-15 mio. kr., når den nye le­ve­ran­dør af sed­ler er fun­det. Hu­go Frey Jen­sen un­der­stre­ger, at Na­tio­nal­ban­ken fort­sat er sed­del­og mønt­ud­ste­den­de myn­dig­hed og der­for selv be­stem­mer, hvor­dan dan­ske sed­ler og mønt­er skal se ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.