Lidt for ka­ek på Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

BRAVO TOURS En desti­na­tions­chef hos Bravo Tours blev bort­vist uden var­sel, ef­ter at han hav­de chat­tet på Fa­ce­book med en gam­mel kol­le­ga. Nu har Ve­stre Lands­ret af­gjort, at bort­vis­nin­gen var i or­den, og den på­ga­el­den­de skal des­u­den be­ta­le 45.000 kro­ner i sagsom­kost­nin­ger til sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver.

Man­den, der nu bor i Hels­in­gør, var i fem år desti­na­tions­le­der for Bravo Tours i den tyr­ki­ske fe­ri­e­by Ala­nya.

5. au­gust 2015 brag­te Ek­stra Bla­det en ar­ti­kel, hvor en kvin­de­lig ga­est, der ik­ke rej­ste med Bravo Tours, for­tal­te, at den mand­li­ge mas­sør på ho­tel­let hav­de lagt sin pe­nis i hen­des hånd, mens hun fik mas­sa­ge. ’Pri­vat ta­e­ske­hold’ En tid­li­ge­re kol­le­ga del­te ar­tik­len med ham, og han skrev til­ba­ge i en kom­men­tar, at »han i de sid­ste tre år hav­de haft et pri­vat ta­e­ske­hold til at ta­ge sig af dis­se mod­by­de­li­ge epi­so­der«, og at »man ro­ligt kun­ne rej­se med Bravo Tours, for in­gen tør la­ve de num­re med vo­re ga­e­ster«.

Kom­men­ta­rer­ne blev la­est af le­del­sen, og straks na­e­ste mor­gen bad per­so­na­le­che­fen ham slet­te kom­men­ta­rer­ne med det sam­me, hvil­ket han gjor­de.

Tre ti­mer se­ne­re blev han fy­ret og bort­vist fra sit job. Bravo Tours men­te, at han med kom­men­ta­rer­ne hav­de ska­det rej­se­bu­reau­ets om­døm­me.

Han men­te, at bort­vis­nin­gen var ube­ret­ti­get, at der ik­ke var sket no­gen ska­de for Bravo Tours, og at en skrift­lig ad­var­sel hav­de va­e­ret pas­sen­de. Han kra­e­ve­de 126.000 kro­ner i er­stat­ning.

Bå­de by­ret­ten og nu Ve­stre Lands­ret er eni­ge med sel­ska­bet i, at hans kom­men­ta­rer på Fa­ce­book var upas­sen­de og i strid med hans kon­trakt, hvor der står, at ne­ga­tiv om­ta­le på de so­ci­a­le me­di­er er en va­e­sent­lig mis­lig­hol­del­se.

Ret­ter­ne fin­der det uden be­tyd­ning, at kom­men­ta­rer­ne blev fjer­net, og at Bravo Tours ik­ke blev ud­sat for en så­kaldt shit­storm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.