Klaus Riska­er klar til can­na­bis-even­tyr

BT - - NYHEDER -

CAN­NA­BIS ci­tron, pres­ser den og drik­ker va­e­sken. Ci­tro­nen er ik­ke ma­ni­p­u­le­ret, men den har sta­dig en me­di­cinsk virk­ning i form af C-vi­ta­min. Men det er ik­ke et me­di­cinsk pro­dukt, da der ik­ke er no­gen ma­ni­pu­la­tion og re­gu­le­ring,« si­ger Klaus Riska­er Pe­der­sen.

Bol­den lig­ger hos iføl­ge Klaus Riska­er Pe­der­sen hos Fø­de­va­re­sty­rel­sen, hvis hans pro­dukt ’Sa­na­bis’ skal kun­ne kø­bes i Dan­mark. Jeg er en ski­de­god in­nova­tor. Det er en kun­start folk, der ar­bej­der i en bank el­ler en kom­mu­ne. Der­for er jeg og­så dår­lig til ad­mi­ni­stra­tion og pa­pir­ar­bej­de, hvil­ket jeg og­så før i ti­den er ble­vet kri­ti­se­ret for. Jeg vil­le hel­le­re sid­de og ’ma­le mi­ne kunstva­er­ker,’« si­ger Klaus Riska­er Pe­der­sen.

Klaus Riska­er Pe­der­sens mål er, at Nu­be Se­re­na skal va­e­re det bed­ste can­na­bis-kost­tilskud bå­de tek­no­lo­gisk, kva­li­tets­ma­es­sigt og med la­ve­re pri­ser.

Mulig­he­den for at få can­na­bis til me­di­cinsk brug i Dan­mark tra­e­der i kraft fra 2018, og for­søgs­ord­nin­gen skal va­re i fi­re år, hvor­ef­ter po­li­ti­ker­ne kan be­slut­te, om den skal fort­sa­et­te.

KLAUS RISKA­ER Født 1979: 1984: 1986: 1989: 1990: 1992: 1995: 2000: 2000: 2003: 2003: 2008: 2010: 2012: 2013:

1955 Stif­te­de ak­tie­a­na­ly­se­in­sti­tut­tet Bør­s­in­for­ma­tion Stif­te­de in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Krepco La­ve­de tv-sta­tio­nen Ka­nal 2 Over­tog det børsno­te­re­de in­ve­ste­rings­sel­skab Ac­cu­mu­la­tor In­vest

Valgt ind i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for Ven­stre Køb­te De Berg­ske Bla­de Krepco og Ac­cu­mu­la­tor In­vest gik ned, og han gik selv per­son­ligt kon­kurs La­ve­de Cy­berci­ty Idømt to et halvt års be­tin­get fa­engsel for bl. a. bed­ra­ge­ri

Cy­berci­ty solgt til ame­ri­kansk ka­pi­tal­fond

Fik tre års be­tin­get fa­engsels­dom i Frank­rig for at ha­ve tømt ejen­doms­sel­skab Stif­te­de Co­py­ge­ne Fik seks års fa­engsel for bed­ra­ge­ri ifm. sal­get af Cy­berci­ty

Blev er­kla­e­ret per­son­ligt kon­kurs for an­den gang

Idømt halvan­det års fa­engsel for groft skyld­ner­svig og se­ne­re løsladt fra fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.