Op­gør i dom­kir­ke

BT - - NYHEDER -

MENIGHEDSRÅDSVALG kamp­valg i et halvt år­hund­re­de.

Magt­kam­pen be­gynd­te, ef­ter at for­man­den for det nu­va­e­ren­de me­nig­heds­råd, Ole Eh­lers, sam­men med en hånd­fuld af med­lem­mer­ne valg­te at bry­de år­ti­ers tra­di­tion for et fredsvalg.

I ste­det la­ve­de de de­res egen li­ste med fri­ske an­sig­ter, for­di de vil­le af med nog­le af med­lem­mer­ne, der er ’op­pe i åre­ne’.

»Fra fle­res si­de har der ik­ke va­e­ret den sto­re ind­sats med hen­syn til del­ta­gel­se i ar­bej­det,« si­ger Ole Eh­lers.

Men så let skul­le det ik­ke gå. De re­ste­ren­de med­lem­mer op­ret­te­de og­så en li­ste, og så var ba­nen krid­tet op.

Nu skal de dog igen sam­ar­bej­de, for gårs­da­gens valg blev som ven­tet en blan­ding af kan­di­da­ter fra beg­ge flø­je. BT mød­tes med flø­je­ne ved valg­ste­det i hjer­tet af Kø­ben­havn for at la­de dem ta­le ud. Kra­ef­ter ude­fra »Der er brug for fle­re kra­ef­ter ude­fra, så vi ik­ke gror fast i det, vi al­tid la­ver,« si­ger Jakob Knud­sen, der sam­men med Ole Eh­lers er kan­di­dat for Me­nig­heds­li­sten. Ved si­den af ham står Kar­sten Fle­de­li­us, der har sid­det i me­nig­heds­rå­det si­den 1988. Han for­står ik­ke, hvor­for de util­fred­se med­lem­mer ik­ke sag­de no­get. »Den kri­tik, der har va­e­ret af vis­se me­nig­heds­rå­ds­med­lem­mer, har va­e­ret ud­fol­det på en må­de, hvor man ik­ke tog det åbent. Me­nig­heds­rå­ds­for­man­den op­før­te sig som en di­rek­tør i en er­hvervsvirk­som­hed. Vi fik ik­ke den åb­ne debat,« si­ger han.

In­gen af de to kan hu­ske, hvor­når der sidst har va­e­ret kamp­valg. Det er må­ske 50 år si­den, me­ner de. Som le­der af li­sten må jeg ta­ge af­stand fra den af­vi­gel­se fra vo­res fa­el­les valg­grund­lag, dis­se yt­rin­ger re­pra­e­sen­te­rer

På trods af kamp­val­get er flø­je­ne stort set eni­ge om den kir­ke­li­ge ret­ning og det so­ci­a­le ar­bej­de, der bli­ver ud­ført i kir­ken. Det skal in­klu­de­re al­le – og­så flygt­nin­ge, forta­el­ler Jakob Knud­sen og Kar­sten Fle­de­li­us. Krist­ne flygt­nin­ge over bord Men en af kan­di­da­ter­ne på Kar­sten Fle­de­li­us’ li­ste, den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Mo­gens Løn­borg, har la­vet et op­slag på Fa­ce­book, hvor han be­skyl­der mus­lim­ske flygt­nin­ge for at ka­ste krist­ne flygt­nin­ge over bord fra bå­de­ne i Mid­del­ha­vet.

Han går til valg på, at han ’hå­ber at den dan­ske fol­kekir­ke snart for al­vor be­gyn­der at in­ter­es­se­re sig for for­føl­gel­sen af krist­ne – hvor for­føl­ge­ren na­e­sten al­tid er mus­li­mer’.

Jakob Knud­sen me­ner, at ’det er for­fa­er­de­ligt’ at se Mo­gens Løn­borgs bud­ska­ber.

Og­så Kar­sten Fle­de­li­us kri­ti­se­rer Mo­gens Løn­borgs hold­nin­ger.

»Som le­der af li­sten må jeg ta­ge af­stand fra den af­vi­gel­se fra vo­res fa­el­les valg­grund­lag, dis­se yt­rin­ger re­pra­e­sen­te­rer. Des­u­den er Vor Frue kir­ke et af de ste­der, man gen­nem man­ge år net­op har haft fo­kus på at vi­se so­li­da­ri­tet med for­fulg­te krist­ne. På­stan­den sky­der sim­pelt­hen helt ved si­den af.«

Mo­gens Løn­borg vil ik­ke kom­men­te­re Jakob Knud­sens og Kar­sten Fle­de­li­us’ ud­ta­lel­ser, men kon­sta­te­rer, at han har få­et me­get op­bak­ning, og at han vil ar­bej­de for, ’at man man­der sig op’ i for­hold til for­føl­gel­se af krist­ne.

»Dom­kir­ken skal ha­ve me­re fo­kus på at vi­se so­li­da­ri­tet med vo­res tros­fa­el­ler rundt om­kring i ver­den, som bli­ver for­fulgt, tor­tu­re­ret og dra­ebt,« si­ger Mo­gens Løn­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.