Skip­per fik lov at bli­ve trods T-shirt

BT - - NYHEDER -

Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaard (DF) lod i går En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Per­nil­le Skip­per ta­ge or­det i fol­ke­tings­sa­len, selv om hun var iført en T-shirt med et po­li­tisk bud­skab.

På da­gen for val­get i USA var Per­nil­le Skip­per iført en T-shirt, der ud­tryk­te støt­te til den ame­ri­kan­ske se­na­tor Ber­nie San­ders.

Pia Kja­ers­gaards be­slut­ning va­ek­ker op­sigt på de so­ci­a­le me­di­er, for­di Fol­ke­tin­gets for­mand for en må­ned si­den greb ind, da tre fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re un­der åb­nings­de­bat­ten var iført en T-shirt med et bud­skab om kri­gen i Sy­ri­en.

Der er dog en va­e­sent­lig for­skel, når man går be­kla­ed­nin­gen ef­ter i søm­me­ne, me­ner Pia Kja­ers­gaard.

»Ja, det så jeg godt, men hun hav­de en pa­en jak­ke oven­på,« si­ger Pia Kja­ers­gaard.

Hun øn­sker ik­ke at ud­dy­be sin kom­men­tar grun­det in­flu­en­za.

I ok­to­ber blev fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne Na­ser Kha­der (K), Jan E. Jør­gen­sen (V) og Bri­an Mik­kel­sen (K) kun lov til at sid­de i fol­ke­tings­sa­len i min­dre end en halv ti­me, in­den de blev bedt om at for­la­de den.

De var al­le iført en T-shirt med et bud­skab om kri­gen i Sy­ri­en.

Iføl­ge Fol­ke­tin­gets Oplys­ning står der ik­ke di­rek­te i Fol­ke­tin­gets for­ret­nings­or­den, at med­lem­mer ik­ke må ifø­re sig be­kla­ed­ning med po­li­ti­ske bud­ska­ber.

Deri­mod er det op til for­man­den til en­hver tid at på­ta­le med­lem­mer­nes op­før­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.