Nej, en uden­rigs­po­li­tisk ka­ta­stro­fe

BT - - DEBAT - NA­SER KHA­DER Fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve

JEG VAR SELV be­gej­stret, da Oba­ma blev valgt i 2008. Jeg sy­nes, det var et vig­tigt sig­nal at sen­de, at en af­ro­a­me­ri­ka­ner blev valgt. Men han skuf­fe­de mig. Han hol­der fre­ma­gen­de ta­ler, hvor man bli­ver rørt, men det at va­e­re pra­esi­dent hand­ler om at hand­le. Oba­ma­ca­re, som er hans kron­va­erk, er for ek­sem­pel ik­ke ble­vet den sto­re suc­ces, hvor man­ge ik­ke har råd til sy­ge­for­sik­rin­gen. Han

har godt nok få­et styr på øko­no­mi­en og ar­bejds­løs­he­den, men ik­ke nok blandt

ar­bej­der­klas­sen, der nu stem­mer på Do­nald Trump. Oba­ma blev valgt, for­di folk vil­le ha­ve no­get an­det end Ge­or­ge Bush. Li­ge­som Trump er po­pu­la­er, for­di folk er tra­et­te af Oba­ma.

Der, hvor han har kla­ret sig sva­gest, er uden­rigs­po­li­tisk. Han har gi­vet et alt for stort rum til Pu­tin, som har tabt respek­ten for ham og USA. Oba­ma har sy­risk blod på ha­en­der­ne. In­den kri­gen i Sy­ri­en sag­de han, at USA kun vil­le gå mod As­sad, (Sy­ri­ens pra­esi­dent red.), hvis han brug­te ke­mi­ske vå­ben. Der­u­d­over lo­ve­de Oba­ma at hja­el­pe til i Mel­le­mø­sten, men ef­ter at det ara­bi­ske for­år eska­le­re­de, vend­te han ryg­gen til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.