Sig mig, har de rø­get hash?

Chri­sti­ans­borg ser bort fra ad­vars­ler og ube­kend­te fak­to­rer og god­ken­der for­søg med me­di­cinsk can­na­bis

BT - - DEBAT -

If­le­re sta­ter i USA (bl.a. i Ca­li­for­ni­en) har man stemt om en le­ga­li­se­ring af can­na­bis, el­ler hash, men i Dan­mark har po­li­ti­ker­ne kun be­slut­tet at sa­et­te en fi­re­årig for­søgs­ord­ning med me­di­cinsk can­na­bis til sa­er­li­ge pa­tient­grup­per i sø­en som en del af af­ta­len om sats­pulj­en. Det sker på trods af kraf­ti­ge ad­vars­ler og brud på al­min­de­lig prak­sis for god­ken­del­se af me­di­ci­nal­pro­duk­ter.

DE FLE­STE HAR nok på et tids­punkt sun­get med på Shu-bi-du­as klas­si­ker om gam­le McAri­ne, der fy­rer en sa­ek­kepi­be ov­re i Loch Ness. Men selv­om can­na­bis of­te om­ta­les som ’fjol­le­to­bak’, så er det en al­vor­lig sag at god­ken­de et stof til me­di­cinsk brug. Bl.a. me­nes can­na­bis at kun­ne med­fø­re af­ha­en­gig­hed, angst, psy­kisk syg­dom og me­get an­det.

DER FINDES AL­LE­RE­DE en lang ra­ek­ke me­di­cin­ske pro­duk­ter, som bl.a. kan mind­ske kram­per hos sk­lero­se­pa­tien­ter, og så er der tu­sind­vis af anek­do­ti­ske vid­nes­byrd fra ik­ke mindst kra­eft­pa­tien­ter. Men fra la­e­ge­for­e­nin­gen ly­der ad­vars­len: »Det er me­get be­kym­ren­de, at man nu fra po­li­tisk hold er gå­et ind og har be­slut­tet sig for, at et pro­dukt skal va­e­re et la­e­ge­mid­del, på trods af at der end­nu ik­ke er til­stra­ek­ke­lig do­ku­men­ta­tion for virk­nin­gen,« si­ger for­mand for La­e­ge­for­e­nin­gen An­dreas Rud­kjø­bing til Po­li­ti­ken tirs­dag. Det er da og­så et ny­brud, at po­li­ti­ker­ne går så dybt ned i det, man nor­malt vil me­ne hø­rer un­der en fag­lig vur­de­ring.

DET ER DA hel­ler ik­ke la­en­ge si­den, at po­li­ti­ker­ne, ik­ke mindst i Poul Nyrup Ras­mus­sens tid som stats­mi­ni­ster, for­søg­te at ind­fø­re for­skel­li­ge råd og na­evn, så po­li­ti­ker­ne kun­ne få god­ken­del­ses­pro­ces­sen ud i armsla­eng­de. Det var bl.a. kra­eft­sty­re­grup­pen fra 1998. Det er på man­ge må­der en sy­ste­misk us­und­hed, hvis po­li­ti­ker­ne kan kom­me un­der fol­ke­ligt pres til at tra­ef­fe be­slut­nin­ger på tva­ers af fag­li­ge an­be­fa­lin­ger. Om det er sket i det kon­kre­te til­fa­el­de, vil af­ha­en­ge af øj­ne­ne, der ser.

DER ER TIL gen­ga­eld et vist er­fa­rings­grund­lag fra ud­lan­det at tra­ek­ke på, bå­de i for­hold til den re­ne me­di­cin­ske vur­de­ring, men og­så til på­virk­nin­gen af sam­fun­det, øko­no­mi­en og kri­mi­na­li­te­ten de ste­der, hvor man har gen­nem­ført en hel el­ler del­vis le­ga­li­se­ring af has­hen. Der­for tra­ef­fer po­li­ti­ker­ne hel­ler ik­ke en be­slut­ning i blin­de. Og i øv­rigt har de truf­fet den mest for­sig­ti­ge ud­ga­ve af den be­slut­ning, som man over­ho­ve­det kan ud­ta­en­ke.

DAN­SKER­NE ER TIL gen­ga­eld ik­ke ret me­get i tvivl. I de se­ne­ste år har man­ge me­nings­må­lin­ger vist, at et fler­tal i be­folk­nin­gen går ind for en le­ga­li­se­ring af me­di­cinsk can­na­bis, nog­le må­lin­ger har end­da vist et sna­e­vert fler­tal for en le­ga­li­se­ring af hash – uan­set for­må­let og bru­ger­grup­pen. Men der er po­li­ti­ker­ne be­stemt ik­ke end­nu.

S,V, K og DF er fort­sat imod en ge­ne­rel le­ga­li­se­ring af hash, mens SF, LA, En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet og nu og­så De Ra­di­ka­le (som skif­te­de hold­ning for ny­lig) går ind for en le­ga­li­se­ring. I det nu­va­e­ren­de fol­ke­ting bli­ver det til 124 man­da­ter imod ge­ne­rel le­ga­li­se­ring af hash og kun 51 for. Men der er ban­ket et hul i bolva­er­ket med den net­op af­tal­te for­søgs­ord­ning. Det, der bør be­kym­re po­li­ti­ker­ne, er, hvor­dan de und­går at skul­le ta­ge stil­ling til al­le me­di­ka­men­ter, når de nu har ta­get stil­ling til has­hen.

I de se­ne­ste år har man­ge me­nings­må­lin­ger vist, at et fler­tal i be­folk­nin­gen går ind for en le­ga­li­se­ring af me­di­cinsk can­na­bis Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.