Jen­ni­fer Ani­ston for­sva­rer sig

BT - - NYHEDER -

68 kr. per ku­vert GJORT TIL SKAMME Li­vet som sku­e­spil­ler er langt­fra kun gla­mour, glit­ter og gal­la. Det var et af bud­ska­ber­ne i det blo­gind­la­eg, som Jen­ni­fer Ani­ston tid­li­ge­re i år skrev i den ame­ri­kan­ske in­ter­ne­ta­vis Huf­fing­ton Post. I et nyt in­ter­view med ma­ga­si­net Ma­rie Clai­re løf­ter den 47-åri­ge stjer­ne nu slø­ret for, hvor­for hun den­gang valg­te at ud­gi­ve ind­la­eg­get. »Min ci­vil­sta­tus er ble­vet gjort til skamme. Min skils­mis­se og man­gel på part­ner blev skam­fuld. Og mi­ne bryst­vor­ter blev gjort til skamme. Hvor­for kig­ger vi kun på kvin­der gen­nem en be­stemt lin­se, der skil­ler os fra hin­an­den? Hvor­for lyt­ter vi til det,« spør­ger Jen­ni­fer Ani­ston i Ma­rie Clai­re og fort­sa­et­ter: »Jeg ta­enk­te ba­re: Jeg har ar­bej­det for hårdt i det her liv og med min kar­ri­e­re til at bli­ve gjort til et ulyk­ke­ligt, barn­løst men­ne­ske.« Ha­es­bla­e­sen­de debat ’Ven­ner’-stjer­nen ud­gav sit ind­la­eg i Huf­fing­ton Post i juli 2016. He­ri un­der­stre­ge­de hun, at hun isa­er var tra­et af den må­de, hvor­på me­di­er frem­stil­ler kvin­der. Blo­gind­la­eg­get re­sul­te­re­de i en ha­es­bla­e­sen­de debat, hvor fle­re af Jen­ni­fer Ani­stons kol­le­ger fra Hol­lywood bak­ke­de op om stjer­nens bud­skab. Sku­e­spil­le­ren Me­lis­sa McCart­hy var blot én af de ken­dis­ser, der of­fent­ligt gav ud­tryk for, at hun støt­te­de Jen­ni­fer Ani­ston. »Al­le bur­de stop­pe med at rak­ke kvin­der ned,« sag­de Me­lis­sa McCart­hy i En­tertain­ment To­night, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Min ci­vil­sta­tus er ble­vet gjort til skamme. Min skils­mis­se og man­gel på part­ner blev skam­fuld. Og mi­ne bryst­vor­ter blev gjort til skamme

Må­l­tids­kas­sen, 509 kr. Fragt er gra­tis, hvis man abon­ne­rer – und­ta­gen før­ste gang, hvor der på­la­eg­ges et ge­byr på 49 kr. Er man ik­ke abon­nent, på­la­eg­ges al­le le­ve­rin­ger 49 kr. und­ta­gen ved be­stil­lin­ger over 1.000 kr. Kvik­kas­sen, 545 kr. Gra­tis le­ve­ring ved be­stil­ling over 170 kr., el­lers 30 kr. Du be­ta­ler 40 kr. i em­bal­la­ge­ge­byr ved før­ste be­stil­ling. Kun øko­lo­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.