E sy­ge

BT - - NYHEDER -

can­na­bis i form af for ek­sem­pel can­na­bi­so­lie el­ler te til at lin­dre de­res symp­to­mer,« for­kla­rer vi­ce­di­rek­tør i Dan­ske Pa­tien­ter An­net­te Wan­del.

Det er dén can­na­bis, der bli­ver lov­lig med det nye lov­for­slag, som nu er hand­let på plads og tra­e­der i kraft 1. ja­nu­ar 2018. Lov­ligt for god­kend­te apo­te­ker Men her stop­per for­vir­rin­gen ik­ke. For i ven­te­ti­den ind­til 2018 kan dan­ske pa­tien­ter fak­tisk al­le­re­de få fin­gree i de re­ne­re can­na­bis­pra­e­pa­ra­ter. Det har nem­lig al­tid va­e­ret lov­ligt for god­kend­te apo­te­ker at spe­ci­al­frem­stil­le me­di­cin ef­ter la­e­gers an­vis­nin­ger. Af den grund har Glo­strup Apo­tek al­le­re­de i over et år frem­stil­let can­na­bis­pra­e­pa­ra­ter.

Spe­ci­al­la­e­ge i ana­e­stesi og smer­te­be­hand­ling Ti­na Hor­sted var den før­ste her­hjem­me til at be­nyt­te sig af mulig­he­den. Iføl­ge hen­des skøn gør om­kring 30 an­dre dan­ske la­e­ger det sam­me.

»Al­le la­e­ger har mu­lig­hed for at ud­skri­ve magi­st­rel me­di­cin fra Glo­strup Apo­tek. Men der på­hvi­ler la­e­gen et sa­er­ligt an­svar, når det ik­ke er et god­kendt la­e­ge­mid­del. Der er man­ge la­e­ger, der ik­ke vil ta­ge det an­svar,« si­ger Ti­na Hor­sted og for­kla­rer, at la­e­ger ty­pisk er ban­ge for, at pa­tien­ter­ne skal få en rus el­ler bli­ve af­ha­en­gi­ge.

»Men jeg har al­drig op­le­vet no­gen af de­le­ne,« si­ger hun.

Par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg er godt klar over, at det, de til­la­der fra 2018, al­le­re­de er mu­ligt i Dan­mark, men som Al­ter­na­ti­vets retsord­fø­rer Ca­ro­li­na Mag­da­le­ne Mai­er for­kla­rer:

»Det er ik­ke me­nin­gen, at Glo­strup Apo­tek skal la­ve can­na­bis til me­di­cinsk brug. Vi skal ha­ve en bred ord­ning på om­rå­det i ste­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.