Va­re­man­gel sa­et­ter fan­ta­si­en i sving i Alep­po

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN om til ben­zin. Da den stat­se­je­de strøm of­te ik­ke vir­ker, bru­ger ind­byg­ger­ne ben­zi­nen til at dri­ve ge­ne­ra­to­rer, der la­ver elek­tri­ci­tet.

Men det ri­si­ke­rer at ud­lø­se uven­te­de eks­plo­sio­ner, der er død­sens­far­li­ge. Der­for har me­ka­ni­ke­ren Abu Ra­h­mo ud­vik­let en an­den form for ener­gi, hvor han gør brug af ind­byg­ge­res kra­ef­ter til at la­ve strøm. Cyk­ler la­ver strøm »Jeg ta­ger ge­ne­ra­to­rer ud af bi­ler og sa­et­ter dem fast på cyk­ler, så vi kan op­la­de bil­bat­te­ri­er,« si­ger han.

I va­er­k­ste­det i na­bo­la­get Ans­a­ri svej­ser den 48-åri­ge me­ka­ni­ker små ge­ne­ra­to­rer fast på gam­le cyk­ler.

En rang­let te­e­na­ger sa­et­ter for­sig­tigt fo­den i pe­da­ler­ne på en af de cyk­ler, Abu Ra­h­mo se­ne­st har solgt. Han tra­e­der, ind­til pa­e­ren på si­den be­gyn­der at flim­re.

Blot få ga­der va­ek i Ka­las­seh-di­strik­tet lå­ser 28-åri­ge Amir Sen­deh en me­tal­dør op og for­svin­der ind i en lil­le gård­ha­ve. En hånd­fuld høns Før han fort­sa­et­ter op ad en trap­pe, sik­rer han sig, at den hånd­fuld høns, han pas­se­rer, har det godt. Høns er en uvur­der­lig in­gre­di­ens i en by som Alep­po.

På top­pen af byg­nin­gen står hvi­de kas­ser i li­ge ra­ek­ker. Nog­le af dem bug­ner af grøn­ne spi­rer.

»Li­ge nu har jeg per­sil­le og ra­di­ser. Jeg ken­der folk, der har va­e­ret i stand til at kø­be hu­se og bi­ler, for­di de ha­ve et par pak­ker frem­me­de ci­ga­ret­ter Snart får jeg spi­nat og sa­lat,« si­ger Sen­deh stolt.

Si­den re­ge­rin­gens styr­ker om­rin­ge­de Alep­po i juli, har mad­va­rer va­e­ret sva­e­re at op­stø­ve el­ler enormt dy­re. Pri­sen på suk­ker er ti­doblet, og to­ma­ter er ble­vet mindst fem gan­ge dy­re­re end tid­li­ge­re. Ry­ger vin­bla­de Når der er ro­ligt i by­en, sid­der ind­byg­ge­re langs de øde­lag­te ga­der og rul­ler ci­ga­ret­ter. Men i ste­det for to­bak er de fyldt med tør­re­de vin­bla­de.

Ind­byg­ge­re re­fe­re­rer til ci­ga­ret­ter med to­bak som ’frem­me­de’. Iføl­ge 43-åri­ge Ah­mad Owei­ja, der sa­el­ger hjem­mela­ve­de ci­ga­ret­ter, er ’frem­me­de’ ci­ga­ret­ter me­re va­erd end guld for ti­den.

»Jeg ken­der folk, der har va­e­ret i stand til at kø­be hu­se og bi­ler, for­di de ha­ve et par pak­ker frem­me­de ci­ga­ret­ter,« si­ger han. SY­RI­ENS STØR­STE BY • Alep­po er den stør­ste by i Sy­ri­en. Sam­men med lan­dets ho­ved­stad Da­ma­s­kus er det en af de ae­ld­ste by­er i lan­det. • Før kri­gen bo­e­de om­kring to mil­li­o­ner i by­en. Nu bor der op mod en mil­li­on i den ve­st­li­ge del, mens 250.000 op­hol­der sig i den øst­li­ge del. • Der kom for al­vor fo­kus på Alep­po, da op­rørs­grup­per gik ind i by­en i 2012 for at vin­de kon­trol over den nord­li­ge del af Sy­ri­en, hvor Alep­po lig­ger. • Alep­po har va­e­ret delt mel­lem op­rørs­styr­ker i den øst­li­ge del og den re­ge­rings­kon­trol­le­re­de ve­st­li­ge del, si­den kam­pe­ne i by­en be­gynd­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.