30 år i en god sags tje­ne­ste

BT - - NAVNE -

Sus­se Wold er i dis­se år ak­tiv fored­rags­hol­der og op­la­e­ser. Hun har re­pra­e­sen­te­ret AIDS-Fondet si­den 1986. AIDS-Fondet ar­bej­der for at: Fore­byg­ge hiv og re­le­van­te til­hø­ren­de co-fak­to­rer samt ulig­hed i seksu­el sund­hed. Rå­d­gi­ve og støt­te men­ne­sker, som le­ver med el­ler er be­rørt af hiv og aids og co-fak­to­rer, samt le­ver med ulig­hed i seksu­el sund­hed som føl­ge af det­te. Be­ka­em­pe for­dom­me, diskri­mi­na­tion, stig­ma­ti­se­ring og kri­mi­na­li­se­ring af sa­er­ligt ud­sat­te må­l­grup­per. Støt­te forsk­ning og oplys­ning om hiv og aids. Sik­re at hiv og aids-sa­gen pri­o­ri­te­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.