Vred prins Har­ry i kø­det på pres­sen

BT - - TV/RADIO -

VEJ­RET I DAG OPSANG Prins Har­rys nye ka­e­re­ste Meg­han Mark­le er ble­vet ud­sat for chi­ka­ne, se­xis­me og ra­cis­me den se­ne­ste tid. Det me­ner det bri­ti­ske kon­ge­hus, der har ud­sendt en op­sigtsva­ek­ken­de med­del­el­se. He­ri op­for­dres me­di­er­ne til at la­de Meg­han Mark­le og hen­des na­er­me­ste va­e­re i fred. »Hans ka­e­re­ste, Meg­han Mark­le, har va­e­ret of­fer for en bøl­ge af mis­brug og chi­ka­ne,« ly­der det i med­del­el­sen fra Ken­sing­ton Pa­la­ce. Kon­ge­hu­set pe­ger på for­si­der af lands­da­ek­ken­de avi­ser samt so­ci­a­le me­di­er og kom­men­tar­spor på ar­tik­ler on­li­ne, hvor der er bå­de ra­ci­sti­ske og se­xi­sti­ske un­der­to­ner.

»No­get af det har og­så va­e­ret skjult for of­fent­lig­he­den. Det hand­ler om, at hen­des mor er nødt til at ka­em­pe sig for­bi fo­to­gra­fer for at nå sin ho­ved­dør. At jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer for­sø­ger at ma­se sig ind i hen­des hjem, hvil­ket har ført til alarmopkald. Det dre­jer sig om avi­sers for­søg på at be­stik­ke hen­des eks­ka­e­re­ste og bom­bar­de­men­tet af stort set hver ene­ste ven, kol­le­ga og na­er­me­ste,« skri­ver kon­ge­hu­set. Gra­en­sen er nå­et Det er sja­el­dent, at det bri­ti­ske kon­ge­hus ret­ter en så di­rek­te kri­tik mod me­di­er og of­fent­lig­hed.

I med­del­el­sen står, at prins Har­ry er klar over, at der kan va­e­re en vis nys­ger­rig­hed om hans pri­vat­liv. Han re­a­ge­rer der­for sja­el­dent på hi­sto­ri­er skre­vet om ham. Men i lø­bet af den se­ne­ste uge har det ta­get over­hånd, og gra­en­sen er nå­et.

»Prins Har­ry er be­kym­ret for frø­ken Mark­les sik­ker­hed og er dybt skuf­fet over, at han ik­ke har kun­net be­skyt­te hen­de. Det er ik­ke i or­den, at frø­ken Mark­le skal va­e­re ud­sat for en så­dan storm få må­ne­der in­de i for­hol­det. Han ved, at kom­men­ta­to­rer vil si­ge, at det er pri­sen, han må be­ta­le, og en del af spil­let. Han er me­get ue­nig. Det er ik­ke et spil, det er hen­des liv og hans,« ly­der det i med­del­el­sen.

Af den­ne frem­går det og­så, at det er prins Har­ry selv, der har øn­sket at sen­de be­ske­den ud til of­fent­lig­he­den. Hå­bet er, at det vil få pres­sen til at »ta­ge en pau­se og re­flek­te­re, før me­re ska­de sker.«

»Han ved, at det er us­a­ed­van­ligt at ud­sen­de en med­del­el­se som den­ne, men han hå­ber, at for­nuf­ti­ge men­ne­sker vil for­stå, hvor­for han fø­ler, at det er nød­ven­digt at ta­le of­fent­ligt om det,« slut­ter kon­ge­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.