Rørt Ti­na Lund ef­ter tur­bu­lent tid

BT - - TV/RADIO -

For man­ge ny­bag­te fora­el­dre er den før­ste tid ef­ter føds­len fyldt med lyk­ke. Men for den dan­ske sprin­gryt­ter Ti­na Lund har ti­den ef­ter dat­te­ren Lil­lys an­komst va­e­ret pra­e­get af bå­de op- og ned­t­u­re. Der­for tak­ker den 35-åri­ge ken­dis nu si­ne fans for den støt­te, de har gi­vet.

»Hvor er det ba­re rart at la­e­se al­le je­res sø­de kom­men­ta­rer, ef­ter Lil­ly er kom­met til ver­den og ef­ter den hår­de tid, vi ram­te ind i ef­ter­føl­gen­de. Tak for je­res tan­ker og ord, det var­mer,« skri­ver Ti­na Lund på sin blog ti­na­lund. blog­ger­s­de­light.dk.

Ti­na Lund og hus­bon­den Al­lan Ni­el­sen blev 26. ok­to­ber fora­el­dre for an­den gang, til dat­te­ren Lil­ly. Men midt i ba­bylyk­ken blev gla­e­den over det nye fa­mi­lie­med­lem af­løst af sorg. Sam­me dag fik Ti­na Lunds mor en blod­prop i hjer­nen. Ti­na Lund har for­talt om tra­ge­di­en i et blo­gind­la­eg:

»Sam­me dag, jeg fød­te min dat­ter, fik min mor en blod­prop i hjer­nen og kun­ne hver­ken bru­ge sin høj­re arm el­ler ben. Hel­dig­vis er hun okay nu, og hun har va­e­ret i genop­tra­e­ning på Her­lev Ho­spi­tal, og hun fik lov til at ta­ge hjem i dag. Dog må hun ik­ke fly­ve de na­e­ste tre må­ne­der, så hun har ik­ke mu­lig­hed for at mø­de sit bar­ne­barn end­nu.«

Ove­ni den tragi­ske blod­prop, dø­de Al­lan Ni­el­sens far Poul Ni­el­sen en uge ef­ter, Lil­ly blev født. Han blev 78 år. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 67, Mel­lem: 82, Sva­er: 153

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.