Selv­føl­ge­lig gik han ik­ke selv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GUD­MUN­DUR GUD­MUNDS­SON HAR skabt det stør­ste re­sul­tat no­gen­sin­de i dansk hånd­bold med som­me­rens OL-guld i Rio. Han blev an­sat til at skaf­fe olym­pisk suc­ces, og det gjor­de han. Det skal man ik­ke glem­me. Men det er så­dan lidt groft sagt og­så det ene­ste tids­punkt, hvor han har va­e­ret en suc­ces.

At kal­de ham en ’fejl­ansa­et­tel­se’ vil va­e­re at gå for langt med tan­ke på Rio-re­sul­ta­tet, men det si­ger sig selv, at der er pro­ble­mer i sam­ar­bej­det med isla­en­din­gen, når man ik­ke har kun­net fin­de ud af at for­la­en­ge kon­trak­ten. Og det vil va­e­re enormt naivt at tro, at brud­det mel­lem Gud­munds­son og DHF er så ud­ra­ma­tisk, som par­ter­ne for­sø­ger at ud­la­eg­ge det. HVIS ALT VAR ren idyl, hav­de hånd­bold­for­bun­det luk­ket en af­ta­le med Gud­munds­son kort tid ef­ter den olym­pi­ske tri­umf. For­lø­bet si­den OL har va­e­ret en far­ce, og den lar­men­de tavs­hed fra spil­ler­ne og DHF, når det har hand­let om ly­sten – el­ler mang­len på sam­me – til at for­la­en­ge med Gud­munds­son, har for­talt sin helt egen hi­sto­rie om den skils­mis­se, der blev en re­a­li­tet i går.

Alt imens DHF og spil­ler­ne har klap­pet i, har den ae­re­ka­e­re Gud­munds­son ka­em­pet for sit job i me­di­er­ne, og der­for tror jeg hel­ler ik­ke på for­kla­rin­gen om, at Gud­mun­dur Gud­munds­son stop­per som dansk land­stra­e­ner med sin go­de vil­je.

Jeg sad selv og in­ter­viewe­de Gud­munds­son fre­dag kl. 12.15, hvor han for­tal­te – som han har gjort det to gan­ge tid­li­ge­re her i BT ef­ter OL-gul­det – at han øn­ske­de at fort­sa­et­te. Kl. 15.00 sat­te han sig så til mø­de med DHF-le­del­sen, og så skal vi tro på, at Gud­munds­son plud­se­lig sad der og sag­de, at han ik­ke vil­le for­la­en­ge al­li­ge­vel?

At isla­en­din­gen ik­ke har et job på hån­den, når hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, ta­ler og­så for, at det ik­ke er fri­vil­ligt, han for­la­der po­sten. Det vil va­e­re enormt naivt at tro, at brud­det mel­lem Gud­munds­son og DHF er så ud­ra­ma­tisk, som par­ter­ne for­sø­ger at ud­la­eg­ge det DET ER UKLART, hvad der pra­e­cis er sket. Men det mest sand­syn­li­ge er vel, at hånd­bold­for­bun­det har sagt til Gud­munds­son, at man øn­sker at stop­pe sam­ar­bej­det til som­mer, men at forta­el­lin­gen udadtil kan va­e­re, at han selv va­el­ger at gå.

For vir­ke­lig­he­den er jo og­så, at DHF vil­le ha­ve stå­et med en kom­mu­ni­ka­tiv pres­bold af de helt sto­re, hvis man skul­le for­sø­ge at for­kla­re na­tio­nen, hvor­for man ik­ke vil for­la­en­ge med man­den, der har vun­det OL-guld. Sa­er­ligt når den va­e­sent­lig­ste år­sag til brud­det er, at spil­ler­ne ik­ke bak­ker ham op. Der har fra spil­ler­si­den va­e­ret sat sto­re spørgs­måls­tegn ved Gud­munds­son i lang tid, og un­der OL i Rio for­svandt tro­en på isla­en­din­gen så en­de­gyl­digt. Det kan DHF selvsagt ik­ke mel­de ud, når Gud­munds­son sta­dig skal stå i spid­sen for Mik­kel Han­sen, Nik­las Lan­din og al­le de an­dre spil­le­re til VM i ja­nu­ar. Når man ik­ke kan forta­el­le sand­he­den, er det­te den mest smer­te­fri må­de at kom­mu­ni­ke­re det på – og sam­ti­dig vi­ser man trods alt Gud­munds­son respekt ved at sen­de ham vi­de­re med skin­det på na­e­sen. Hvil­ket han og­så fortje­ner, når han nu har vun­det OL-guld til Dan­mark. TI­DEN MÅ NU vi­se, om spil­ler­trup­pen og Gud­mun­dur Gud­munds­son kan få tin­ge­ne til at fun­ge­re til VM i Frank­rig i ja­nu­ar, så ud­gan­gen på sam­ar­bej­det kan bli­ve af po­si­tiv ka­rak­ter. Det skal der nok bli­ve holdt grun­digt øje med i Pa­ris og om­egn. Men vi må og skal kun­ne for­ven­te, at beg­ge par­ter hånd­te­rer det pro­fes­sio­nelt.

Og frem­ti­den på land­stra­e­ner­ba­en­ken, spør­ger I? Der er i min op­tik kun én kan­di­dat. Ni­ko­laj Ja­cob­sen. Snup ham, DHF. Det er et gra­tis råd, I får her­fra. Han har be­vist sit va­erd på hø­je­ste ni­veau med guld i Bun­des­liga­en, han er vel­lidt i spil­ler­trup­pen og har sam­ti­dig den nød­ven­di­ge ka­ris­ma, pon­dus og fag­lig­hed.

Så DHF skal skyn­de sig at få aen­dret i de­res re­gel­sa­et, så A-land­stra­e­ne­ren må dob­beltjob­be, og la­de Ni­ko­laj Ja­cob­sen bå­de va­e­re tra­e­ner for Rhe­in-Neck­ar Löwen og Dan­mark fra na­e­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.