DHF åb­ner for Ja­cob­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BLÅ BOG FØDT: POSITION: SPILLERKARRIERE: LANDSKAMPE/MÅL: TRAENERKARRIERE: MERITTER SOM TRA­E­NER: FAVORITTEN Ni­ko­laj Ja­cob­sen er stor­fa­vo­rit til over­ta­ge job­bet som dansk land­stra­e­ner, når Gud­mun­dur Gud­munds­son fra­tra­e­der sin stil­ling na­e­ste som­mer. Og den dan­ske Rhe­in-Neck­ar Löwen-tra­e­ner, der i sid­ste sa­e­son vandt Bun­des­liga­en som den før­ste dan­ske tra­e­ner no­gen­sin­de, la­eg­ger ik­ke skjul på, at han bå­de er smi­gret og in­ter­es­se­ret.

»Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant at bli­ve dansk land­stra­e­ner. Dan­mark har et rig­tig godt lands­hold, og det er et me­get at­trak­tivt job for rig­tig man­ge tra­e­ne­re – spe­ci­elt for mig, som og­så er dan­sker. Men me­re kan jeg ik­ke si­ge li­ge nu,« si­ger den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne til BT.

Ni­ko­laj Ja­cob­sen for­la­en­ge­de i for­å­ret sin kon­trakt med den ty­ske klub, som han før­te til mester­ska­bet i sid­ste sa­e­son, så den nu lø­ber til 2020. Han har tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for, at han vil dob­beltjob­be, hvis han skal va­e­re dansk land­stra­e­ner, og det syns­punkt fast­hol­der suc­ce­stra­e­ne­ren – i hvert fald i no­gen grad. »Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig om klau­su­ler el­ler an­dre kon­trakt­li­ge for­hold. Li­ge nu er jeg an­sat i Rhe­in-Neck­ar Löwen, og det er ik­ke no­get, jeg kan kom­me ud af her og nu. Så hvis det skal va­e­re mig, er jeg nødt til at dob­beltjob­be i et el­ler an­det om­fang. Men li­ge nu er der ik­ke så me­get at si­ge, så la­en­ge der ik­ke er me­re i det end skri­ve­ri­er i pres­sen. DHF skal jo fin­de den tra­e­ner, man sy­nes, der er den bed­ste løs­ning,« ly­der det fra Ni­ko­laj Ja­cob­sen, som tid­li­ge­re har va­e­ret as­si­stent­tra­e­ner i Vi­borg og Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg samt ch­eftra­e­ner i Aal­borg. Fuld­tids­an­sat el­ler ej? DHF har tid­li­ge­re af­vist, at man vil ac­cep­te­re at ha­ve en A-land­stra­e­ner, som sam­ti­dig står i spid­sen for et klubhold, men nu åb­ner DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen dø­ren på klem for en aen­dring.

»Vi har en politik, der går ud på, at A-land­stra­e­ner­ne er fuld­tids­an­sat. Men sam­ti­dig går vi selv­føl­ge­lig ef­ter at få den bedst mu­li­ge tra­e­ner. Det er os selv, der la­eg­ger den linje i for­hold til fuld­tids­ansa­et­tel­se, og bli­ver vi ud­for­dret der, må vi se på det,« si­ger Mor­ten Stig Chri­sten­sen og fast­slår:

»Vi går selv­føl­ge­lig ef­ter den løs­ning, der er al­ler­bedst for os.«

»Ni­ko­laj er én blandt man­ge mu­lig­he­der. Men jeg vil slet ik­ke frem­ha­e­ve el­ler for­hol­de mig til en­kelt­nav­ne på den må­de. Jeg vil for­hol­de mig til de pro­blem­stil­lin­ger, som even­tu­elt måt­te op­stå un­der­vejs. Men helt ge­ne­relt kan jeg si­ge, at vi er he­le ti­den me­get op­ma­er­k­som­me på de tra­e­ne­rem­ner, der er der­u­de. Vi hol­der os he­le ti­den ri­me­ligt me­get op­da­te­ret – bå­de blandt klub­tra­e­ne­re her­hjem­me og i ud­lan­det. Der kan til ti­der op­stå nog­le pro­ble­mer, hvor ti­m­in­gen ik­ke er helt kor­rekt, og ting der­for ik­ke kan la­de sig gø­re. Men det må vi se på, hvis det bli­ver ak­tu­elt,« si­ger Mor­ten Stig Chri­sten­sen. Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant at bli­ve dansk land­stra­e­ner. Dan­mark har et rig­tig godt lands­hold, og det er et me­get at­trak­tivt job for rig­tig man­ge tra­e­ne­re – spe­ci­elt for mig, som og­så er dan­sker

22. novem­ber 1971 Ven­stre fløj GOG (19901997), Bay­er Dor­ma­gen (19971998), THW Ki­el (1998-2004), Vi­borg (2004-2007) 139/552 Vi­borg (2004-2007, as­si­stent), Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg (2007-2012, as­si­stent), Aal­borg Hånd­bold (2012-2014), Rhe­in-Neck­ar Löwen (2014-nu)

DMguld (2013), tysk me­ster (2016), tysk sølv­me­dal­je (2015)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.